Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAP – İŞLET – DEVRET MODELİNE UYGUN KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde mukim, ….. A.Ş. Genel Müdürlüğü (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile;

….. adresinde mukim, ….. Tatil Köyü İşletmecisi (Bundan böyle KİRACI olarak anılacaktır),

aralarında, aşağıda yazılı şartlarla YAP-İŞLET-DEVRET sistemine uygun işbu kira sözleşmesi tanzim ve imza edilmiştir.

2- Sözleşmenin Konusu

Mülkiyeti BANKA’ya ait ….. Mahallesi’nde kain ve tapunun … ada, … pafta, yeni … parsel sayısında kayıtlı ve ….. Bankası’na ait Dinlenme Tesisleri ile Mo-Camp sahası arasında bulunan eski ismi ile ….. Motelleri ve yeni ismi ile “…..Tatil Köyü” olan tesis, yine aynı yerde bulunan … pafta, … ada ve … parsel numarasında kayıtlı Mo-Carnp Sahası ve bu saha içindeki benzin istasyonu …. yılından bu yana KİRACI’nın kirası altında olup bu kere bu taşınmazlarda;

KİRACI’nın; Birinci Sınıf Tatil Köyü, Otel, Turizm Kompleksi ve rekreasyon alanlarında otel, gazino, alış veriş tesisleri, lokantalar, kongre tesisleri, akaryakıt üniteleri, gösteri, spor ve eğlence tesisleri, sağlık kulübü gibi yatırımları, YAP-İŞLET-DEVRET sistemi ile yapması ve belirlenen sürede işletmesi, sürenin bitiminde BANKA’ya devretmesi işbu kira sözleşmesinin konusunu teşkil etmektedir.

BANKA, yukarıda madde 1’de yazılı konuları, KİRACI’nın hazırlayacağı avan proje konusu olarak kabul etmiş olup, bunun dışında haksız rekabete yol açacak ve BANKA’yı da rantabilite düşüklüğünden dolayı zarara uğratabilecek komşu parsellerde aynı tür projelere müsaade etmeyecektir.

3- Kira Sözleşmesinin Süresi

1-  Mevcut Kira Sözleşmesinin bitim tarihi olan .. / .. / ….’den itibaren … yıl süre ile işbu sözleşme tanzim edilmiştir. Ancak .. / .. / ….’den itibaren mevcut kira sözleşmesinin bir yıl uzatılması taraflarca ek sözleşme ile kabul edilmiş olduğundan, BANKA’nın yaptırmakla mükellef olduğu harita, imar planı ve benzeri planların tasdikinden ve KİRACI’nın, BANKA’ca olumlu bulunan projesinin tasdik edilerek inşaat ruhsatı alınmasından itibaren … yıl kira süresi başlamış olacaktır. Bu kiralama süresi için yapılacak yatırımın tutarı ve keşif bedeli ….. Milyon Amerikan Doları’ndan aşağı olmayacaktır. Bu miktar, sözleşmenin bu süre için geçerli olabilmesinin ana şartıdır.

2-  Kiralama süresinin .. / .. / ….’den itibaren … yıla uzamasının istenmesi halinde, KİRACI’nın yapacağı yatırımın tutarı ve keşif bedeli en az ….. Milyon Amerikan Doları olacaktır. Bu miktar, sözleşmenin bu süre için geçerli olabilmesinin ana şartıdır.

3-  Bu sürelerin sonunda tesis KİRACI tarafından tahsis amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde, bu süre BANKA tarafından yeniden uzatılır.

4-  Bu sürelerin sonunda, KİRACI kiralanan taşınmazlar üzerinde yapmış bulunduğu tesisleri olduğu gibi, hiç bir hak talebinde bulunmadan BANKA’ya devredecektir. Bunun için KİRACI, işbu kira sözleşmesinin imzalanması sırasında, yapılacak tesislerin bilabedel BANKA’ya bırakılacağına dair kapsamlı Noter tasdikli bir taahhütnameyi BANKA’ye verecektir.

5-  Sözleşme konusu … ada, … parsel sayısında kayıtlı MO-Camp sahasının cüz’i bir bölümü ….. Bankası’na ait bulunmakla, işbu sözleşmeden dolayı ….. Bankası tarafından yapılacak her türlü müdahale ve’-talepler BANKA tarafından karşılanacak ve KİRACI mülzem olmayacaktır.

4- Sözleşmenin İşlerlik Kazanması

İşbu Kira Sözleşmesi, her ne kadar taraflarca imza edilmiş ise de, hukuken işlerlik kazanabilmesi ve yürürlüğe girebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde sözleşme kendiliğinden feshedilmiş olacak, dolayısıyla hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

1-  KİRACI, kiralamaya konu teşkil eden taşınmazlar üzerinde hangi tip turistik tesisin daha rantabl olacağı yolunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptırarak elde edeceği nihai sonucu bir rapor halinde BANKA’nın görüş ve tetkiklerine sunacaktır.

2-  Sunulan bu rapor hakkında BANKA’nın müspet görüşü alındıktan sonra, yapılacak tesislerle ilgili fizibilite raporu doğrultusunda mimari tasarım hazırlanıp BANKA’nın onayına sunulacaktır. Mimari tasarım kapsamı içinde 1/1000 ölçekli vaziyet planı, 1/500 ölçekli mimari avan proje ile açıklayıcı mimari rapor yer alacaktır. BANKA’ya sunulacak mimari tasarım ve avan proje raporlarında yapılacak yatırımın tutarı ve keşif bedeli toplamı açıkça belirtilmiş olacaktır. BANKA bunları en geç 3 hafta içinde inceleyerek onayım belirtecektir.

3-  Taahhüt edilen yatırım tutarının en az % 15’inin (Yüzde onbeş) yabancı sermaye ve kredi olarak yabancı katılımcılar tarafından karşılanacağına dair iyi niyet mektubu ve/veya ön protokol KİRACI tarafından BANKA’ya sunulacaktır.

5- Sözleşmenin İşlerlik Kazanmasından Sonra İnşaat Başlayıncaya Kadar Kiracı Tarafından Yerine Getirilmesi Gerekli Yükümlülükler

1-  Mimari tasarımın BANKA’ca onaylanmasını müteakip mimarlık ve mühendislik uygulama proje çalışmaları başlayacaktır. İkmalini takiben BANKA’nın görüşüne (onayına) sunulacaktır.

2-  BANKA tarafından bu projenin uygun görülmesi halinde, bizzat BANKA yetkilileri tarafından veya yetki verilmesi halinde KİRACI-tarafından, tüm giderleri KİRACI’ya ait olmak üzere projenin yetkili mercilerce tasdikine tevessül edilerek, proje tasdik ve gerekli beledi izinler (ruhsat) işleri ikmal edilecektir.

3-  KİRACI, yine bu dönem içinde, yabancı sermaye ve katılımcılar ile temaslarını yaparak mutabık kaldığı yabancı katılımcılarla yaptığı ön protokolleri BANKA’nın onayına sunacaktır. Protokol veya protokollerin BANKA tarafından uygun görülmesi halinde, yabancı katılımcılarla kesin anlaşmalarını yaparak birer örneğini BANKA’ya verecektir.

4-  KİRACI, yukarıda yazılı hususları ikmal ettikten sonra ve inşaata başlamadan evvel BANKA’nın uygun göreceği bir banka tarafından verilecek ve her etap yatırım ve keşif tutarının % 2’sine tekabül edecek teminat mektubunu BANKA’ya ibraz edecektir.

5-  Bu yükümlülüklerin zamanında KİRACI tarafından yerine getirilmemesi halinde BANKA, yazılı bildirimde bulunarak KİRACI’ya makul bir süre verecek, bu süre içinde de yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde BANKA kanuni haklarını kullanacaktır.

6- Tesis İnşaatının Başlama ve Bitim Tarihleri

1-  En geç kıra uzatma dönem sonu olan .. / .. / ….’den itibaren, asgari T.C. Turizm Bakanlığı standartlarına uygun olarak projenin tasdiki, inşaatların yapılacağı alanların imar planlarının hazırlanması, tasdik ve gerektiğinde ifraz ve tevhidini müteakip, inşaat ruhsatının alınmasından sonra, .tesislerin inşaatına başlanacak ve en geç üç yıl içerisinde bitirilecektir. Ruhsat tarihi başlangıç olmak üzere bu üç yıllık süre içinde inşaat bitirilemediği takdirde, KİRACI yapılan yatırımın tutarına göre öngörülen yıllık asgari kıra bedelini BANKA’ya ödemekle yükümlü olacaktır. Bu safhadaki tüm masraf ve harcamalar da KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ancak mal sahibi BANKA adına işlemlerin takibi gereken hallerde, BANKA’nın bizzat tayin edeceği bir veya birkaç yetkili tarafından veya KİRACI’ya işlerin takibi için verilen yetki (vekaletname) üzerine KİRACI tarafından işlerin takibi sağlanacaktır. KİRACI’dan kaynaklanmayan nedenlerle inşaat ruhsatının alınması geciktiğinde, gecikilen bu süre, inşaatın en geç başlama tarihi olan .. / .. / ….’ye eklenecektir. Bu gecikme en çok iki yıl için kabul edilmiştir. Verilen bu ek sürede de ruhsat alınamadığı takdirde, yeni süre bitiminden itibaren KİRACI, ödemekte olduğu o tarihteki kira bedeline, ilgili resmi makamın ilan ettiği toptan eşya fiyatlarındaki artış oram kadar zam yaparak ödemeği kabul ve taahhüt etmiştir.

2-  Taahhüt edilen yatırım ….. Milyon Amerikan Doları’nın aştığı takdirde, aşan kısımları KİRACI tarafından birden fazla etapta başlanıp, bitirilebilecektir. Bu takdirde, aşan kısım için KİRACI, BANKA’nın inşaatın başlama ve bitim tarihleri için mutabakatını alacaktır.

7- İnşaat İle İlgili Harcamalar

Projenin tasdiki, inşaat ruhsatının ve her türlü beledi izinlerin alınması ve inşaatın-, yapılmasından iskan raporunun alınmasına kadar yapılması gereken tüm harcamalar ve ödemeler, her türlü vergi, rüsum, harç ve cezalar ile Sosyal Sigortalar Mevzuatına göre ödenmesi gereken tüm ödemeler ve cezalar KİRACI tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca inşaat ruhsatının alınmasından itibaren kiraya konu teşkil eden taşınmazların tamamına ait arsa ve bina vergilen ve cezaları BANKA adına KİRACI tarafından ödenecektir.

Kiralama konusu yerlerin haritasının ve imar planı çizimi ve tasdiki işlemlerini en kısa zamanda yerine getirmeyi BANKA kabul eder.

8- İnşaatın Yapılması ve Kontrolü

KİRACI, tasdik edilmiş inşaat projesini aynen uygulamak . suretiyle inşaatı bizzat veya anlaşacağı başka bir müteahhit firmaya yaptıracaktır. Ancak BANKA, inşaatın her safhasında, yapılan işleri ve kullanılan malzemeleri kontrol hakkına sahiptir.

Proje haricinde veya projeye aykırı olarak KİRACI’nın ilaveler yapması halinde, BANKA’nın ‘.yazılı bildirimi üzerine, KİRACI tüm masrafları kendisine ait olmak üzere ilaveleri yıkacak ve projeye uygun hale getirecektir. Ancak BANKA’nın olumlu görüşünü almak kaydıyla projede sonradan ilave ve değişiklikler yapılabilir.

9- Kira Bedeli ve Ödeme Şekli

1-  İnşaatın başlama tarihinden bitim tarihine kadar üç yıl süre ile KİRACI hiçbir surette kira bedeli ödemeyecektir. Taahhüt edilen yatırımın ….. Milyon Amerikan Doları’nı aşması halinde, aşan kısım için, BANKA’nın verdiği süre için kira bedeli ödenmeyecektir. Bu takdirde verilen süre içinde inşaatın bitirilememesi halinde 5 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

2-  Üç yıllık sürenin hitamında ise;

2.1.           İnşaatın, sözleşme gereğince bitirilmesi gereken tarihi müteakip yatırım tutarının % 05’i (Binde beş) nisbetinde ve Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yıllık kira, KİRACI tarafından ödenecektir. Ancak yatırım tutarının ….. Milyon Amerikan Doları’nı aşması halinde, aşan kısım için nispet 03 (Binde üç) olacaktır. Ödeme her kira yılı başından itibaren 30 gün içinde Amerikan Doları veya ödeme tarihindeki T.C, Merkez Bankası Dolar Satış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılabilecektir.

2.2.           Ayrıca inşaatın ikmali (sözleşme gereğince bitirilmesi gereken tarih) tarihinden . başlamak üzere yıllık gayrisafi karın (Vergi öncesi) % …..’i (Yüzde …..) nisbetinde kira parası KİRACI tarafından BANKA’ya ödenecektir. Ancak bu miktar her halükarda tam yıl üzerinden ….. Amerikan Doları’ndan aşağı olmayacaktır. Bu bölümde belirlenen kira parasının ödeme şekli ise, asgari kira parası limiti olan ….. Amerikan Doları, eski dönemlerde olduğu gibi, o yılın Nisan ayından başlamak üzere …ay içinde ve …. eşit taksitte Amerikan Doları veya ödeme tarihlerindeki T.C. Merkez Bankası Dolar satış kurundan hesaplanacak Türk Lirası olarak BANKA’ya KIRACI tarafından ödenecektir. Yıl sonunda ünitelerin gayri safi karı (Vergi öncesi) tespit edilip % …..’ten hesap edilecek, asgari ödeme miktarı olan ….. Amerikan Doları tutarından fazla ödenecek bir rakam tebeyyün ettiğinde, bakiye kira parası en geç ertesi yılın 3-1 Ocak tarihine kadar BANKA’ya KİRACI tarafından ödenecektir.

2.3.           Sözleşmenin ….. yıla uzaması ve yatırım miktarının buna göre arttırılması halinde asgari yıllık kira parası ….. Amerikan Doları olacaktır. Bu takdirde dahi ödeme şekli yukarıda düzenlendiği şekilde olacaktır.

2.4.           KİRACI tarafından ….. Milyon Amerikan Doları’ndan fazla bir yatırımın yapılması halinde, gerek süre ve gerekse kardan pay olarak alınan paralar (asgari kira parası dahil), yukarıdaki orantılar baz alınarak yeniden ek protokolle kararlaştırılacaktır.

2.5.           Benzin istasyonu ile ilgili sözleşme .. / .. / …. tarihinden .. / .. / …. tarihine kadar temdit edilerek kira miktarı yıllık ….. Amerikan Doları’na yükseltilmiştir. .. / .. / …. tarihinden itibaren, Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi feshedildiği takdirde, Benzin İstasyonu Sözleşmesi de temdit edilmeyecek, hitam bulacaktır. Ancak Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi işlerlik kazandığı ve Benzin İstasyonu da faaliyetine devam ettiği takdirde, Benzin İstasyonu ile ilgili sözleşme .. / .. / ….’den itibaren Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi süresi sonuna kadar temdit edilmiş olacaktır. Bu durumda her yıl kira dönemi başında bir evvelki yıl kira bedeline, Amerikan Doları bazında % 10 (Yüzde on) nisbetinde zam yapılarak, sözleşmede belirtilen şartlar dairesinde yıllık kira KİRACI tarafından ödenecektir.

Bu ödeme şekli .. / .. / ….’den itibaren … yıl süre ile yanı .. / .. / …. tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tarihten itibaren Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi’nin bitim tarihine kadar geçecek süre içinde, günün şartlarına göre yeniden kira miktarı taraflarca tayin ve tespit edilecektir.

10- Kiracı Lehine İntifa Hakkı Tesisi

Sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirlenen işlerlik şartlarının gerçekleşmesi halinde, inşaatın başlamasından evvel kiralayan BANKA tarafından, kiraya konu taşınmazların tapu kaydı üzerine, yatırım tutarına göre belirlenecek kira akdi süresi sonuna kadar geçerli olmak ve işbu Sözleşmedeki haklarını teminat altına almak ve bir yerde Sözleşme ile KİRACI’ya sağlanan hakların güvencesini temin amacıyla intifa hakkı tesisi BANKA tarafından yapılacaktır. İntifa hakkı tesisi için gereken her türlü vergi, harç, rüsum ve masraflar KİRACI tarafından ödenecektir.

11- Eski Eserlerin Muhafazası

KİRACI, kiraya konu teşkil eden taşınmazlar içerisindeki eski eser niteliğindeki” yapıları, eski eserlerle ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uyarınca aynen korumaya ve idame ettirmeye mecburdur.

Bu yapılarda değişiklik ve tadilat söz konusu olduğunda, evvel emirde BANKA’nın muvafakati alındıktan sonra, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan veya mümasili merciden gerekli izinleri istihsal ettikten sonra bu değişiklik ve tadilatın yapılabileceğini taraflar kabul etmişlerdir.

12- Tesislerin Bakımı ve Masrafları

Sözleşme konusu taşınmazlarda yapılacak bilcümle tesislerin bakımı ve idamesi için gerekli onarım giderleri KİRACI tarafından karşılanacaktır.

13- Sözleşmenin Feshi ve Sözleşmeye Muhalefet ile İlgili Hükümler

1-  KİRACI, BANKA’nın yazılı muvafakati olmadan işbu kira sözleşmesini ve kira sözleşmesinden doğan haklarım başkalarına devir ve ciro edemez. Aksine hareket akde muhalefet ve akdin feshi sebebidir. Ancak KİRACI, tasarruf edilebilecek bazı yerleri, kendi sorumluluğu altında ve kira dönemini taşmayacak şekilde, kiraya verebilme yetkisine sahiptir.

2-  Sözleşmenin 8 inci maddesinde öngörülen kira parası ödemelerinin süresinde yerine getirilmemesi ve yazılı bildirimle verilecek makul süreye rağmen temerrüdün devam ettirilmesi halinde, BANKA akdin feshini talep hakkına sahip olacaktır.

3-  KİRACI’nın bu işten dolayı acze düşmesi veye iflas etmesi halinde BANKA kira sözleşmesini feshetmek yetkisine sahiptir.

4-  KİRACI, kendi arzusu ile tesisi ve kompleksleri, kira süresinin hitamından önce boşaltmak ve kira akdini feshetmek yetkisine sahiptir. Bu takdirde tüm tesisleri, aynen sürenin hitamında olduğu gibi BANKA’ya devredecektir.

5-  Kiralamaya konu teşkil eden tesis ve komplekslerin yangın, deprem gibi tabii afetler sonucu kısmen veya tamamen yok olması durumunda KİRACI kendi rızasıyla sözleşmeyi feshedebilir.

Belirtilen fesih sebeplerine ıttıla kesbeden taraf, yazılı bildirim yaparak diğer taraftan makul bir süre içinde (madde 11.2’deki kira parasının ödenmemesi ile ilgili muhalefet hali hariç), akde muhalif halin giderilmesini talep edecek, bu sürenin geçmesine rağmen akde muhalif durum giderilmezse akdi n feshi hakkı doğacaktır.

Sözleşmenin ihlali ve haksız feshi ve Sözleşmeye riayetsizlik gibi nedenlerle zarara maruz kalan taraf, buna sebebiyet verenden zarar ziyanım talep etmek hakkını haizdir.

14- Noter Masrafları Vesair Harçlar

Gerek Sözleşmenin tanzimi ve gerekse sair işlemlerin ifası esnasında ödenmesi iktiza eden noter masrafları ve harçları KİRACI tarafından ödenecektir.

15- Sigorta

Tüm mali mükellefiyetleri KİRACI’ya ait olmak üzere tesisler, her türlü zarar ziyana ve tabii afetlere karşı BANKA’nın iştiraki olan bir sigorta şirketine sigorta ettirilecektir. Sigorta poliçelerinin birer nüshası BANKA’ya verilecektir.

16- KİRACI’nın talebi doğrultusunda, tesislere temin edilecek krediler için, BANKA uygun gördüğü takdirde garantörlük görevini üstlenebilecektir. KİRACI, krediye ihtiyacı olduğu takdirde öncelikle bunu BANKA’dan talep edecektir. BANKA ile şartlarda anlaşılamadığı takdirde bankalara müracaat edebilecektir.

17- Diğer Hükümler

İşbu Kira Sözleşmesi’nde yer almayan hususlarda Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

18- Tebligata Dair Hükümler

Taraflar, Sözleşmede yazılı adreslerini kanuni tebligat adresi olarak kabul ettiklerinden, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilinceye kadar, bu adreslere yapılacak tebliğler geçerli olacaktır.

19- Uyuşmazlıkların Halli

İşbu Sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların çözümü için taraflar ….. Adliyesi Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

20- Kiracının Statüsünün Değişmesi

KİRACI, mevcut statüsünü, bu projenin gerçekleşmesi paralelinde, “kendisinin kurucu ortağı olacağı anonim şirkete dönüştürebilir. Anonim şirkete yerli veya yabancı ortak alabilir, sermaye arttı n mı yapabilir.

21- Kontrol ve Murakabe

KİRACI, kiralanan taşınmazlar üzerindeki tesislerin tüm karının BANKA tarafından, istenildiği zaman, kontrolü için her türlü murakabeye ve denetime açık olacaktır. KİRACI bu hususu peşinen kabul etmiştir. BANKA, denetimi bizzat kendi elemanlarına yaptırabileceği gibi, kendi seçeceği profesyonel bir kuruluşa da yaptırabilir.

22- Yirmiiki maddeden ibaret işbu sözleşme taraflarca okunmak suretiyle imza edilmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi ve hukuken geçerli olabilmesi için BANKA yönetim Kurulu’nun onayından geçmesi gerektiğini taraflar kabul etmişlerdir.

Kiralayan                                                       Kiracı

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat