YANGIN NEDENİYLE TAZMİNAT RÜCU DAVA DİLEKÇESİ

YANGIN NEDENİYLE TAZMİNAT RÜCU DAVA DİLEKÇESİ

……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

 

DAVACI                    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ                      : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI                    : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU                        : ………. tarihinde meydana gelen yangın sebebiyle sigortalıya ödenen …….. TL’nin ……….. tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte rücuan tazmini talebidir.
AÇIKLAMALAR     :
 • Ekonomik ticari güvence paket poliçesi ile müvekkil şirketin sigortalısına ait işyerinde meydana gelen yangın sebebiyle ……….. TL hasar tazminatı ile yangının komşu işyerine sirayeti ile meydana gelen hasar tazminatının ilgili işyeri sigortacısı …… Sigorta A.Ş. tarafından ödenmesi sonrasında rücu edilmesi ile yangın mali sorumluluk teminatı kapsamında ayrıca ………… TL olmak üzere toplamda …………. TL ödeme yapılmıştır.
 • Yangın sonrasında yangının işyerinde çalışan davalı …… tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş ve ……… Cumhuriyet Başsavcılığının ………… Soruşturma numarasıyla açılan dosyada cezalandırılması için kamu davası açılması talep ve iddia edilmiştir.
 • Olası devir veya satış durumuna binaen davalılar adına kayıtlı araç veya gayrimenkul bulunması halinde kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.
 • Müvekkil, TTK. m. 1301 maddesi gereğince sigortalısının haklarına halef olmuştur. Bu nedenle …….. TL’nin ……….. tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER        : HMK, TTK, TBK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                           :

 

 • Sigorta poliçesi,
 • Ödeme belgeleri,
 • ……Cumhuriyet Başsavcılığının ………………. Soruşturma numaralı dosyası,
 • Hasar tazminat makbuzu ve ibranamesi,
 • Yangın raporu,
 • Hasar ekspertiz raporu ve fotoğraflar,
 • İbraname mutabakatname ve tazminat makbuzu,
 • Davalılara ait nüfus kayıtları,
 • Tanık beyanı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 • Davalılar adına kayıtlı araç veya gayrimenkul bulunması halinde kaydına ihtiyati tedbir konulmasına,
 • ……….. TL’nin ……….ç tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,
 • Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

[/column]