Yağma Ve Yaralama Suçu

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2014/ 8640
Karar: 2017 / 4404
Karar Tarihi: 07.11.2017

ÖZET: Hüküm tarihinde Ceza İnfaz Kurumunda başka bir suçtan hükümlü olarak bulunan sanığa duruşmadan bağışık tutulmak isteyip istemediği sorulmadan hükmün açıklandığı duruşmada hazır edilmeyerek hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(AİHS. m. 6) (2709 S. K. m. 90) (5237 S. K. m. 29, 43, 53, 86, 148) (5271 S. K. m. 150, 196, 225) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Sanığın Hüküm Tarihinde Ceza İnfaz Kurumunda Başka Bir Suçtan Hükümlü Olarak Bulunduğu

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Başka suçtan Osmaniye 1 no.lu T tipi Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan ve duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmayan sanığın, 14.05.2013 tarihli karar oturumunda hazır bulundurulmayarak yokluğunda hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle, 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulmak İstemediği

2- Uygulamaya göre de;

a- Katılan …’dan ödenmeyen alacağını tahsil edebilmek için katılan ve eşi tanık …’ın iş yerine farklı tarihlerde birçok kez giderek tehdit eden, olay günü de tanık S.’nin işyerinde alacağına karşılık yakınan …’dan imzalı senedi zorla alan sanığın eyleminin, bütün halinde alacağın tahsili amacıyla katılana karşı tehdit suçunu oluşturmasına karşın, aynı eylem ikiye bölünerek yağma suçundan sanığın beraatine, zincirleme tehdit suçundan ise hükümlülüğe karar verilerek 5271 sayılı CMK’nın 225. maddesine aykırı olacak şekilde iki adet kesin ve farklı sonuç doğuran hüküm kurularak duraksamalara neden olunması;

b- Koşulları bulunmadığı halde TCK’nun 29. ve 43. maddelerinin uygulanması,

c- 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle, anılan değişikliğin karar yerinde yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

d- Mahkemece 5271 sayılı Yasa’nın 150/3. maddesi uyarınca, sanıklara savunmalarını yapmak üzere zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, savunmanlara ödenen avukatlık ücretlerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olarak, sanıklara yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanı ile katılan … vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 07.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat