Yağma Ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

TCK m. 249 nedir?

Yağma Ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu


T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2015/ 3140
Karar: 2017 / 4225
Karar Tarihi: 08.11.2017
 
ÖZET: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi onanması gerekir.
(5237 S. K. m. 148, 150, 265)

Toplanıp Karar Yerinde İncelenerek Tartışılan Elverli Kanıtlar

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanık …’ın mağdur …’na yönelik görevi yaptırmamak için direnme suçundan, sanık … ile suça sürüklenen çocuk … hakkında mağdur …’a yönelik yağma suçundan verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
5237 sayılı TCK’nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının yasa koyucunun amacı ve suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinimi kadar olan şeylerin alınması durumunda, yasal gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, sanık … ile sanık …’in mağdur …’ın muavinlik yaptığı park halindeki halk otobüsü boşken otobüsün o günkü hasılatını yağmaladıkları olayda, hasılatın ve dolayısıyla yağmalanan para miktarının tespit edilemediğinden bahisle, yağmalanan paranın değerinin az olduğu kabul edilerek sanıklar hakkında eksik ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … ve savunmanı ile sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 08.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat