Yabancı Parayla Düzenlenen Senedi İcraya Koymak

TCK m. 249 nedir?

Yabancı Parayla Düzenlenen Senedi İcraya Koymak

Bonoda alacak miktarı yabancı bir para olarak da gösterilebilir.
Türkiye de ödenmesi gereken böyle bir bono düzenlenmişse (yabancı para) BK. 83/2 madde/fıkra borçluya seçimlik hak tanımıştır. Yalnız borçlu bu seçimlik hakkını kullanabilmesi için temerrüde düşmemiş olmalıdır.
Borçlu, sözleşmede belirtilen memleket parası ile ödemesini yapabilecek ya da sözleşmede belirtilen yabancı para miktarını Türk parasına çevirerek ödemesini yapabilecektir. Bir de şunu belirtelim, eğer aynen ödeme şart kılınmış ise, bu durumda muhakkak yabancı memleket parası ile ödeme yapılabilmelidir.
Vadinde ödeme yapılmamış yani temerrüde düşmüş olursa borçlu bu sefer seçim hakkı alacaklıdır. Alacaklı belirtilen yabancı para alacağının efektif olarak aynen ödenmesini ya da vade fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir.
3095 sayılı Kanun 4/a maddesi.

Yabancı para borcunda faiz

Madde 4/a –
Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırümadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.”
Şeklindedir.
Kambiyo senedinde alacak miktarı “yabancı para” dolar, mark vb. şeklinde olarak ifade edilmişse İİY. m. 83/111 uyarınca alacaklı “yabancı paranın takip (vade) tarihindeki Türk parası karşılığın,” takip talebinde “harca esas değer” olarak belirtilerek takipte bulunabilir.

Yabancı Memleket Parasıyla Ödeme

Türk Ticaret Kanunu madde 623
“Poliçenin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceği şart koşulduğu takdirde, bedeli, vade günündeki kıymetine göre o memleket parasıyla ödenebilir. Borçlu ödemede geciktiği takdirde hâmil poliçe bedelinin dilerse vade günündeki dilerse ödeme günündeki rayice göre memleket parasıyla ödenmesini isteyebilir.
Kanuni rayici olmayan paranın kıymeti, ödeme yerindeki ticari teamüllere göre tayin olunur. Bununla beraber keşideci ödenecek paranın poliçede yazılı muayyen bir rayice göre hesap edilmesini şart edebilir.
Keşideci ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzumunu şart koşmuş ise (aynen ödeme şartı) ilk iki fıkranın hükümleri tatbik olunmaz.
Poliçe bedeli, keşide ve ödeme yeri olan memleketlerde aynı adı taşıyan fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para ile gösterildiği takdirde Ödeme yerindeki para kasdedilmiş sayılır.”

Memleket parasıyla

Madde 83 – Mevzuu para olan borç memleket parasıyla ödenir.
Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan bir para üzerine varit olmuş ise akdin harfiyen icrası “aynen Ödemek” kelimeleri veya buna muadil sair tabirat ile şart edilmiş olmadıkça borç, vadenin hululü günündeki rayici üzerinden memleket parasıyla ödenebilir.
Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat