VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

Müvekkil, ………… Büyükşehir Belediyesi denetiminde şehir içi yolcu taşımacılığı işi ile iştigal etmektedir. Belediye ile yapılan sözleşme gereği belediye tarafından basılarak ve işletmelere %10 komisyon karşılığında satışa sunulan biletler ile hizmet verilmektedir. Müvekkilin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan ……..-……….. yıllarına ilişkin denetim neticesinde ……… Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından ilgili dönemlere ilişkin alınan bilet miktarlarının listesi istenmiş ve alınan bu liste ile hasılat tespiti yapılarak, müvekkilin vermiş olduğu beyannameler ile karşılaştırılmak suretiyle farklılık olup olmadığı kontrol edilmek istenmiştir. Söz konusu biletler belediyenin ……..Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilen ve alınan bilet adetlerinin ödenen komisyon miktarının belirtildiği para alındı makbuzu mukabilinde müvekkile teslim edilmektedir.

Bilet teslimleri ilgili dönemlerde herhangi bir kimlik veya araç ruhsatı istenmeden, imza karşılığı olmadan isteyene istediği plaka adına bilet teslimi yapılabilmekte iken;. bu olaylardan sonra bilet teslimleri ya araç çalışma izni veya kimlik sorularak yapılıyor. Bunun neticesinde müvekkil adına başkaları tarafından bilet alımları yapılmıştır. Örneğin ……… yılı ………… ayında müvekkile ……… tam,………..öğrenci bilet yazılmıştır. Kesinlikle böyle bir kazanç söz konusu değildir. Öyle ki; müvekkilin aracının eski olması ve her gün arıza yapması nedeniyle de ilgili dönemlerde sık olarak ………genel müdürlüğü tarafından izin alarak çalışamamıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde müvekkil beyanlarında eksiklikler olduğu, eksik dönemler için ek beyan talebinde bulunulduğunu diğer arkadaşlarından öğrenmiştir.

Müvekkil, Vergi Dairesine gittiğinde ise artık zamanın dolduğunu, olayın takdir komisyonuna intikal ettiğini söylenmiştir.

Müvekkil, bu olaylardan ötürü ve zaten zarar ettiği işletmeye daha fazla dayanamayarak …./…/…….. tarihinde aracını satmış, mükellefiyetine son vermiş bulunmaktadır. Müvekkil, mükellefiyeti boyunca vermesi gereken beyannameleri zamanında vermiştir. Vergi dairesine ise hiç borcu bulunmamaktadır.

……….Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiler arşiv bilgileri özelliğinde olup bu bilgilere göre bir tutanak ve inceleme yapılması gerekirken, müvekkilden yazılı bir izahat bile istenmemiştir.

Bilindiği gibi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesi gereğince “Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.” Denilmek suretiyle re’sen vergi tarhı tanımlanmıştır. Aynı kanunun 134. maddesinde vergi incelemesinden maksadın defter hesap ve kayıtlara dayanılarak ödenmesi lazım gelen vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca yine bilindiği gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 31/8 maddesine göre, “Takdir komisyonu kararlarının gerekçeli olması ve takdir komisyonunca yapılacak inceleme ve araştırma ile saptanarak matrahın gerçeğe en yakın biçimde tespiti zorunludur.” Denilmiştir.

Katma değer vergisinde, vergiye tabi bir işlemin varlığından söz edilebilmesi için, bir emtianın satışının yapılması veya ticari amaçlarla yapılan bir hizmet karşılığında, bir gelirin elde edilmesi gerekmektedir. Vergi dairesince ve takdir komisyonunca ihtilaflı dönemlerde tarafıma katma değer vergisi kanunu nün 10. maddesinin (a) bendinde yer alan bir mal tesliminin veya hizmet ifasına ilişkin bir araştırma ve tespitin yapılmadığı dolayısıyla takdir edilen matrahın dayanağı yoktur.

Bu çerçevede yasal defter ve belgelerin hiçbir incelemeye tabi tutulmadan takdir komisyonuna gönderilmesi ve takdir komisyonunun da adı geçen defter ve belgelerin incelemeden yaptığı bu takdir son derece yersizdir.

TALEP SONUCU                :  Gerek yukarıda açıklanan, gerekse davalı Vergi Dairesince tarafından her hangi bir incelemeye tabi tutulmadan, olayla ilgili yazılı bir izahat istenmeden yasal dayanaktan yoksun tüm takdir komisyonlarında bulunan ve alışıla gelmiş gerekçelere dayanan takdir komisyonu kararına karşın müvekkile verilen KDV ve Vergi Ziyaı Cezalarının kaldırılması, itiraz giderleri ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

Eki                                         :

– Vergi Ceza İhbarnamesi

– Takdir Komisyonu Kararı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat