Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VERGİ MAHKEMESİNİN KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN

DAVALI                               :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vergi Mahkemesinin Kararına Karşı İtirazımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Dairemiz ………….. vergi numaralı mükellefi …………. Tic. Ltd. Şti. nin Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu …………….. projesi ve …………….projesi teslimine yönelik faturanın 213 sayılı VUK’un 231. maddesinde belirtilen sürede düzenlemediği tespit edildiğinden adına özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.
  2. Mükellef şirket kesilen özel usulsüzlük cezasının yerinde olmadığı iddiasıyla vergi mahkemesinde dava konusu yapmış, …..(..). Vergi Mahkemesi davanın kabulüne karar vermiş ise de, vergi mahkemesinin bu kararı yerinde değildir, bozulması gerekmektedir. Şöyle ki; Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından dairemize gönderilen …/…/……. tarih ve …….sayılı yazı ile Saymanlık Müdürlüğünün ………yılı idare hesabının Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi neticesinde düzenlenen sorgu kağıdında; mükellefimiz ….. ……….. Tic. Ltd. Şti. nin Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu ………….projesi ve………. projesi teslimine yönelik faturanın 213 sayılı VUK’un 231. maddesinde belirtilen sürede düzenlemediği tespit edildiğinden adı geçen mükellef hakkında yasal işlem tesis edilmesinin istenildiği belirtilerek yazı ekinde 2 adet fatura fotokopisi ile l adet yazı gönderilmiştir.
  3. Söz konusu yazıda işin veya hizmetin yapıldığı tarih …./…/….. olarak belirtilmekte faturanın düzenlenme tarihi …./…/…….’tür…../…/……. tarih ve ……. sayılı faturanın miktarı……….TL’dir. 213 sayılı VUK’un 231/5. maddesinde “Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı” hüküm altına alınmıştır.
  4. Aynı kanunun 353/1. maddesinde ise “verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (4369 sayılı kanunun 19. maddesiyle belirlenen miktar Yürürlük: 29.07.1998) 10.000.000 (98/12044 sayılı B.K.K. ile 20.000.000 Yürürlük: 01.01.1999) liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nisbetinde özel usulsüzlük cezası kesilir” denilmektedir.
  5. Dairemizce de ödevli adına ………….x %10 =……………- TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken …………. sayılı ihbarname ile ………TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş olup, daha sonra………….sayılı ihbarname ile ….. TL daha kesilmiştir.
  6. Açıklanan nedenlerle, dairemizce kesilen özel usulsüzlük cezası tamamen usul ve yasa hükümlerine uygun olduğundan aynen tasdiki ile yerinde olmayan vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle; itiraza konu vergi mahkemesi kararının bozulmasına, tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

Davalı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat