Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VERGİ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ – GELİR VERGİSİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

……. MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                          ../../….

MAHKEMESİ                           : ……. MAHKEMESİ

ESAS NO                                :

 

TEMYİZ EDEN (DAVACI)       :

 

KAYITLI OLDUĞU

VERGİ DAİRESİ                      :

 

VERGİ HESAP NO                  :

 

VEKİLİ                                    :

DAVALI                                   :

KONU                                     : Temyiz beyanlarımızdır.

 

TEBELLÜĞ TARİHİ                 : ../../….

DAVA KONUSU VERGİ           : …. yılına ait ………………TL tutarındaki Gelir Vergisi.

AÇIKLAMALAR                       :

1- …. takvim yılına ait Gelir Vergisi tespit edilirken müvekkilim adına resen ………….TL matrah takdir edilmiştir. Takdir esnasında matrah hatası yapılmıştır. Gerçek matrah ………….TL. olmalıdır.

2- Matrah hatasının düzeltilmesi için ../../…. tarihinde vergi dairesine yapmış olduğumuz başvuru da ../../…. tarihinde reddedilmiştir.

 

3- Bunun üzerine ../../…. tarihinde ……….. Vergi Mahkemesinde hatanın düzeltilmesi için dava açmış idik. Bu davamız da ……….. Vergi Mahkemesi’nin …./…. E., …./….. K. sayılı ve ../../…. tarihli kararı ile reddedilmiştir. Kararı süresi içinde temyiz ediyoruz.

 

4- VUK. m. 117’ye göre matrahta yapılan hatalar ………….. Vergi Mahkemesi tarafından dikkate alınmamıştır. Ayrıca mahkeme tarafından dosyanın incelenmesinde gerekli özen gösterilmemiş, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren ve bu sebeple bilirkişice incelenmesi gereken hususlar dahi, mahkeme tarafından incelenerek karar verilmek yoluna gidilmiştir.

Bu nedenlerle kararın bozulmasını istiyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER                : VUK.m.117 ve sair mevzuat.

DELİLLER                               : Vergi Mahkemesinin kararı ve  her tür kanıt.

CEVAP SÜRESİ                       : 30 gündür.

TALEP SONUCU                     : Açıklanan nedenlerden dolayı …………… Vergi Mahkemesi’nin yukarıda esas ve karar no.su ve tarihi belirtilen kararının bozulmasına, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat