Vergi Borcuna İtirazda Dava Açma Süresi Ne Kadar?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Vergi Borcuna İtirazda Dava Açma Süresi Ne Kadar?

DANIŞTAY 4. Daire
ESAS: 2011/9645
KARAR: 2012/183

İstemin Özeti : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 20/2 (b) maddesi uyarınca davacıdan teminat istenilmesine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Kırıkkale Vergi Mahkemesinin 31.10.2011 günlü, E:2011/507, K:2011/536 sayılı kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış, vergi Mahkemelerinde otuz gün olduğu, aynı Kanununun 11 inci maddesinde ise ilgililer tarafından idare dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içerisinde istenebileceği, bu başvurmanın işlemeye başlamış olan dava açma süresini durduracağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağının hüküm altına alındığı; uyuşmazlık konusu teminat istenilmesine ilişkin 21.6.2011 gün ve 12221 sayılı işlemin davacı şirket yetkilisine 4.7.2011 tarihinde tebliğ edildiği, davacı şirket tarafından sözkonusu işleme karşı 18.7.2011 tarihinde itirazda bulunulduğu, bu itirazın reddine ilişkin 23.8.2011 günlü, 14269 sayılı davalı İdare işleminin ise davacı şirket yetkililerine 19.9.2011 tebliği üzerine, 7.10.2011 tarihinde Mahkeme kayıtlarına giren dilekçeyle dava açıldığının anlaşıldığı, bu durumda teminat istenilmesine ilişkin 21.6.2011 günlü işleme karşı 13 gün geçirildikten sonra 4.7.2011 tarihinde itiraz başvurusunu yapan davacının, bu itirazın reddine ilişkin 14269 sayılı yazıyı, 19.9.2011 tarihinde tebellüğ ettiğinden, kalan 17 gün içerisinde ve en geç 6.10.2011 tarihinde dava açması gerekirken, bu süre geçirilerek 7.10.2011 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle, 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, teminat istenilmesine ilişkin 21.6.2011 günlü, 12221 sayılı işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 23.8.2011 günlü, 14269 sayılı işlemin tebliğ edildiği 19.9.2011 tarihinden itibaren yeni bir dava açma süresinin başladığını, buna göre açılan dava süresinde olduğundan esasının incelenmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun bulunan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Melek Karalı Saunders’in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nagihan Altekin’in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 20’nci maddeleri uyarınca, devralınan işletmenin vergi borçlarından dolayı teminat istenilmesine karşı yapılan itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı süre aşımı nedeniyle reddeden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7 nci maddesinin maddesinin 1 inci fıkrasında, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay ve İdare mahkemelerinde altmış vergi Mahkemelerinde otuz gün olduğu, 11 inci maddesinde ise, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı hüküm altına alınmıştır

Öte yandan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrasında her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlayacağı, üçüncü fıkrasında ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği; belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, tatil süresi içerisinde gerçekleşen vergilendirmeye ilişkin tebligatlarda sürenin mali tatilin bitiminden itibaren başlayacağı anlaşılmaktadır.

Olayda teminat isteme yazısı mali tatil süresi içinde 4.7.2011 tarihinde tebliğ edilmiş olup dava açma süresi henüz başlamamıştır. Davacı 18.7.2011 tarihinde 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında idareye başvurmuş ise de bu tarihte mali tatil süresi içerisinde kaldığından dava açma süresinin başladığının kabulü mümkün değildir. Dolayısıyla bu başvurunun reddine ilişkin işlemin tebliğ edildiği 19.9.2011 tarihinden itibaren 30 günlük dava açma süresi içerisinde 7.10.2011 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunmamaktadır.

Bu durumda, teminat istenilmesine ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine dair davalı İdare işleminin iptali istemiyle açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken, süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, Kırıkkale Vergi Mahkemesinin 31.10.2011 günlü, E:2011/507, K:2011/536 sayılı kararının bozulmasına 1.2.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat