Veraset İlamı Dava Dilekçesi

Veraset İlamı Dava Dilekçesi

……………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                     : Hasımsız

KONU                         : Veraset İlamının tarafımıza verilmesine ilişkin talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimin babası olan Muris ………..……….………, ……./…../………Tarihinde vefat etmiştir. Geriye müvekkilim, kardeşi ……………………….. ve müvekkilimin annesi …………….………… mirasçı olarak kalmıştır. Murisin başkaca mirasçısı bulunmamaktadır.

Gerekli işlemlerin yapılabilmesi için muris ………………………………..’in mirasçılarını gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etmek gerekliliği hasıl olmuştur.

NETİCEİ TALEP      : Yukarıda arz ve izah edilen hususlar ve re’sen nazara alınacak nedenlerle; muris ………………………………..’in mirasçılarını gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

DELİLLER                            :

Nüfus cüzdan fotokopileri,

………………

Bilirkişi incelemesi

Tanık, yemin, Yargıtay Kararları vs. ikamesi mümkün her türlü yasal delail.

HUKUKİ SEBEPLER          : Medeni Kanun ve İlgili mevzuat.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI

(Ad, Soyad, İmza)