Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VELİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, ….. Anaokulu Müdürlüğü ile …..’nın velisi olan …..’nın arasında okul öncesi eğitim alacak çocuğun eğitimine yönelik olarak karşılıklı yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2- Sözleşme Şartları

….. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ücret Tespit Komisyonu tarafından …. / …. eğitim-öğretim yılı için belirlenen aylık ücret;

Yarım gün kahvaltılı eğitim (sabahçı)          :           …..-TL

Yarım gün yemekli eğitim (öğlenci) :           …..-TL’dir.

Veli belirlenen ücreti her ayın 15’ini takip eden ilk üç iş günü içinde okulumuza ait ….. Bankası şubesindeki ….. no’lu banka hesap numarasına yatırıp, dekontunu okul yönetimine verir.

Eylül ayı ile yarıyıl tatilinde aylık ücret tam olarak tahsil edilir.

Haziran ayı ile 15 günden fazla rapora dayalı devamsızlık durumunda ise ücret alınmaz.

Yönetmeliğin 7.maddesinde belirtilen (yangın,doğal afet,salgın hastalık, v.b) durumlara istinaden bir seferde 15 günden fazla süre ile eğitim-öğretime ara verilmesi durumlarında, alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

Çocuğu okula kayıt yaptırdığı halde hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçilmesi halinde alınan aidat iade edilir.

Veli, okul yönetimince belirlenen eğitim şekline uymak zorundadır.

Çocukların devamsızlığından okul yönetimi haberdar edilir. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula gelmeyen çocuklar, hastalık sonrasında “okula devamında sakınca olmadığına dair sağlık kuruluşlarından alınan tabip raporu getirmek zorundadır. Çocukların kullandıkları ilaçların takibi veli tarafından yapılmak zorundadır. Bu konuda okul yönetiminden ve öğretmenden talepte bulunulamaz.

30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği halde üst üste iki aylık ücreti yatırmayan velinin çocuğu ile ilgili bu yönetmeliğin 18. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendi gereğince kaydı silinir ve veliye yazılı olarak bildirilir, işlem yapılır. Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Okul Öncesi Eğitim Programı gereğince yapılması gereken ve okulun bulunduğu belediye hudutları içerisinde gerçekleştirilecek müze ziyareti, tiyatro ve benzeri sosyal etkinlikler ilgili mevzuatına göre yapılır.

Okul yönetimince gerekli görülerek yakın çevre inceleme gezisi, tiyatro ve benzeri eğitim etkinliklerinin ücreti veli tarafından ayrıca karşılanır.

Çocuklara maddi değeri yüksek olan kolye, küpe ve benzeri süs eşyaları takılmaz. Üzerinde isim yazılmayan çocuğa ait eşyanın ve izinsiz takılan süs eşyalarının kaybolması durumunda, öğretmen ya da okul yönetimi sorumlu değildir.

Okul eşyalarına öğrenci tarafından verilen maddi maddi zarardan dolayı yapılan bakım ve tamirat işlemlerinin ücreti veli tarafından ödenir.

Veli, okul yönetimi ve öğretmenin izni olmadan etkinlik sınıflarına giremez. Ancak, istekli olması durumunda önceden belirlenecek bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilir.

Veli okul yönetimi ve grup öğretmenlerinin düzenlediği toplantılara katılmak zorundadır. Toplantılara katılamayan veliler alınan kararlara uymak zorundadır.

Veli çocuğunu zamanında okula getirmek ve eğitim bitiminde okuldan almakla yükümlüdür.

Okul yönetimi çocukları, sadece yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Acil Durumlarda Başvuru Formunda belirtilen kişilere teslim eder. Zorunlu hallerde çocukların, EK-1 de belirtilen kişiler dışındaki şahıslar tarafından teslim alınması istenmesi durumunda, velinin okul yönetimine yazılı beyanda bulunması zorunludur.

Veli, okul yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda, çocuğunun sağlık taramasını, gerekirse tedavisini yaptırmak zorundadır.

Her ne sebeple olursa olsun okulla ilişkisi kesilmek istenen öğrenci için velinin mazeret dilekçesi ile okul idaresine müracaat etmesi gerekir.

Sınıfın düzenini bozarak uyum bozukluğu gösterip sınıftaki diğer öğrencilere zarar veren çocukların velileri ile görüşüldükten sonra herhangi bir iyileşme gözlenmediği takdirde bu çocukların kayıtları okul yönetimince silinecektir.

Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sözleşmede belirtilen hususlarla ilgili yaşanacak uyuşmazlık halinde mahkemeler yetkilidir.

İş bu sözleşme / .. / …. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmiştir.

Öğrenci Velisi                                             ….. Okul Müdürü

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat