Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VELAYETİN NEZ’İ VE ÇOCUĞUN VELAYETİNİN TEVDİİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Velayetin Nez’i ve Çocuğun Velayetinin Tevdii Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı ………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve …/… E., …/… K. Sayılı kararı boşanmışlardır. İşbu davada müşterek çocuğun velayeti dava süresince halen annesi tarafından bakılması nazara alınarak anneye verilmiştir.
  2. Müvekkilimin öğrendiğine göre, davalı boşandıktan sonra yeni bir evlilik yapmıştır. Bu nedenle çocuk üvey baba evine gitmek zorunda kalmıştır. Üvey babası çocuğa kötü davranmakta ona şiddet uygulamaktadır. Velayet kendisine verilen annenin ise çocuğa yeterince sahip çıkamadığı öğrenilmiştir. Bu durumda çocuğun psikolojik sorunlarla karşılaşmasına neden olacaktır.
  3. Öte yandan davalı müşterek çocuk çocuğun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamakta, yeni eşinin yakınlarının yardımları ile geçinmektedir. Yani davalı müşterek çocuğun bakım yükümünü yerine getirememektedir. Müvekkilimiz çocuğunun okuldaki durumunu sormak için gittiğinde ise, okul durumunun pek iyi olmadığı bilgisini almıştır.

DELİLLER                           :  ……………….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün, …../…… Esas ve ……./…….Karar sayılı dosyası, tanık, yemin vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 339 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak müvekkilim olan babaya tevdiine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat