Velayetin Değiştirilmesi Yargıtay Kararı

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Yargıtay Kararı

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2011/22453
KARAR: 2012/30369

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, koca tarafından velayet, kusur belirlemesi, kadın yararına hükmedilen tazminatlar ve yoksulluk nafakası yönünden; kadın tarafından ise boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 14.12.2012 günü duruşmalı temyiz eden davacı A… vekili Av… ve karşı taraf temyiz eden davalı G… vekili Av… geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davalı kadının harcı da yatırılmak suretiyle açılmış bir dava ya da karşılık davası bulunmadığı halde, kararın başlık ve gerekçe kısmında bir davası varmış gibi gösterilmesi ve hüküm fıkrasının bazı bölümlerinde sıfatının davalı yerine davacı olarak gösterilmesi ile karşı dava varmış gibi kadın yararına yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi temyiz konusu edilmediği ve sonuca da etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir.

2-Tarafların temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a-Mahkemece, boşanmaya neden olan olaylarda davacı koca daha ağır kusurlu kabul edilmiş ise de; yapılan tahkikat ve toplanan delillerden, davacı kocanın eşine fiziksel şiddet uygulamayı davranış haline getirdiği, buna karşılık davalı kadının güven sarsıcı davranış içine girdiği, kocasına hakaret ettiği ve ortak çocuğun güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde intihar girişiminde bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda; tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Eşit kusur durumunda da boşanma kararı verilir (TMK md. 166/1). Açıklanan nedenlerle, mahkemenin kusura ilişkin karar gerekçesi doğru olmamış ise de; boşanma kararı hüküm sonucu itibariyle doğru olduğundan, hükmün kusura ilişkin gerekçesinin değiştirilerek onanması gerekmiş (HUMK md. 438/son); buna bağlı olarak da tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

b-Yukarıda 2/a bendinde açıklandığı gibi boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez (TMK md. 174/1-2). Bu durumda, davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

c-Tarafların ortak çocuğunun velayeti, sosyal çalışma uzmanından alınan görüş de değerlendirilip davalı anneye verilmiş ise de; annenin intihar girişimi ile çocuğun güvenliğini tehlikeye soktuğu göz önüne alındığında; annenin psikolojik durumunun çocuğun velayetini üstlenmeye elverişli olup olmadığının, aralarında psikolog uzman da bulunan üç kişilik bir uzman kurulundan alınacak raporla incelettirilerek, uzmanların görüşü, toplanan deliller ve çocuğun yaşı ve üstün yararı birlikte değerlendirilerek, velayetin hangi ebeveyne verileceği takdir edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde velayet düzenlemesi yapılması doğru görülmemiştir.

d-Davacı koca manevi tazminat (TMK md. 174/2) talebinde bulunduğu halde; bu talebi hakkında da olumlu ya da olumsuz karar verilmemesi de usul ve yasaya aykırıdır (HMK md. 26)

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b,c ve d bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı kadının tazminatlar ve iştirak nafakasının miktarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına; temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2/a bendinde gösterilen sebeple boşanma hükmünün kusura ilişkin karar gerekçesinin değiştirilmesi ve düzeltilmesi suretiyle ONANMASINA, taraf vekilleri duruşmaya geldiklerinden duruşma için taktir olunan 900 TL. vekalet ücretinin G…’den alınıp A…’a verilmesine ve 900 TL vekalet ücretinin de A…’tan alınıp G…’ye verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.12.2012

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat