Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTİNAFA YANIT DİLEKÇESİ

………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

CEVAP VEREN

DAVALI                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN DAVACI                                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :İstanbul Aile Mahkemesinin …….. Esas – ……. Karar sayılı, ……….. tarihli kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuna yanıtlarımızdır.
AÇIKLAMALAR     :

 

  • Kanunun aradığı şekilde velayetin değiştirilmesini gerektirecek çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olabilecek bir durum olmadığı ve davacının haksız iddialarını ispatlayamadığı ortadadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre velayeti düzenlenen çocuğun kendisini ilgilendiren, velayetin annesine verilmesi, isteğini ortaya koyan açık beyanının dikkate alınması gerekmektedir.
  • Davacı tarafın iddia ettiği gibi yasada açık ve net olarak belirtilmiş olan özellikler Aile Mahkemelerinde görevli uzmanlarda olmazsa olmaz gereklilikteki özellikler değildir. Yasa koyucu bunu tercih ibaresiyle açıklamıştır.
  • Velayetin değiştirilmesi talebiyle açılan davanın, müşterek çocuk ……’a velayeten müvekkil tarafından davacı aleyhine açılan nafaka artırımı davasının ardından açılmış olması ise velayetin değiştirilmesi talebinin gerçek gerekçesini göstermektedir.

TALEP SONUCU : Yukarda açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun bulunması nedeniyle istinaf başvurusunun usulden ve esastan reddine karar verilmesi ile vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini, kötü niyetle istinafa başvuran karşı tarafın yargılama giderlerine ve cezaya mahkum edilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımızla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANA

YANIT VEREN DAVALI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat