Velayet Hakkının İadesi Davası Nasıl Açılır?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Velayet Hakkının İadesi Davası Nasıl Açılır?


MEDENİ YASA MADDE 276 – Nez’i sebebi zait olduğu surette hakim doğrudan doğruya veya talepleri üzerine, ana ve babaya velayeti iade ile mükelleftir.
Nez’i tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe, velayet, iade edilemez.

Velayet Hakkının İadesi Davası Açıklama

Hakim, velayetin kaldırılması sebepleri ortadan kalktığı takdirde, ana veya babanın istekleri üzerine veya ihbar üzerine doğrudan doğruya, velayet hakkının iadesine karar verir. Burada gözönünde tutulacak husus, velayetin nez’i gününden itibaren bir yıl geçip geçmediğidir. Eğer bir yıl geçmemişse, sebepleri kalksa bile velayetin ana veya babaya iadesine karar verilemez. Görevli mahkeme yine asliye hukuk mahkemesi olup, yetkili mahkeme de velayet hakkının iadesini isteyen ve evvelce velayet hakkı nez’edilen ana ve babanın konutu mahkemesidir.

Velayet Hakkının İadesi Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Velayet Hakkının İadesi Davası Yetkili Mahkeme

Velayet hakkının iadesini isteyen ana veya babanın konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Velayet Hakkının İadesi Davası Davacı

  1. Ana veya,
  2. Baba

Velayet Hakkının İadesi Davası Davalı

Davada hasım yoktur. Medeni Yasamızın 276.ncı maddesi, davalıdan bahsetmemektedir.

Velayet Hakkının İadesi Davası Dava Açma Koşulları

  1. Velayetin nez’i sebebi ortadan kalkmalı,
  2. Velayetin nez’i gününden itibaren bir yıl geçmiş olmalı.

Velayet Hakkının İadesi Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

  1. Hakim; ana veya babanın başvurusuyla, velayetin nez’i sebeplerinin ortadan «kalkmış olup olmadığını araştıracaktır.
  2. Dava her türlü delille ispatlanabilir.
  3. Hakim, velayetin nez’i gününden itibaren bir yıl geçip geçmediğini de Bir yıl geçmemişse, dava süreye uyulmadan açılmış olacağından nez’i sebepleri ortadan kalkmış olsa bile dava reddedilecektir.
  4. Hakim; yapılacak ihbar üzerine de velayetin iadesi hakkında karar verebilir, ihbar C. savcılğmca olacağı gibi alakadarlar da ihbarda bulunabilirler. Bu halde de gerekli inceleme yapılıp, velayetin nez’i sebeplerinin ortadan kalkıp kalkmadığı tesbit edilecek, nez’i sebepleri ortadan kalkmış ve velayetin nez’i gününden itibaren de bir yıl geçmişse velayetin iadesi cihetine gidilecektir.
  5. Velayetin iadesi kararı verildiği günden itibaren ileriye yönelik olarak hüküm ifade edecektir.
  6. Velayeti iade edilen ana ve baba yemden çocuk üzerinde hak ve görevlere sahip olur.

Velayet Hakkının İadesi Davası Dava Açılmasında Beklenecek Süre

Velayetin nez’edildiği günden itibaren bir yıl beklendikten sonra dava açılmalıdır. Bu süre geçmeden dava açılamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat