Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VEKALETSİZ İŞ GÖRME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vekâletsiz İş Görme Nedeni ile Tazminat Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ile davalı idare,……………. Belediye Başkanlığı Başkanlık Konutu Yapım işi için anlaşmışlardır. İş ihaleye çıkarılmış ve ihale müvekkil uhdesinde kalmıştır. Müvekkil bu işi ……………………TL + KDV olarak yapmayı taahhüt etmiştir. Bunun üzerine davalı idareyle davacı müvekkil arasında ……./……../……. tarihinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK-1), Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşleri İçin, EK-2), Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-3), Teknik Şartname (EK-4), ………….İli ………. Belediyesi Başkanlık Konutu Yapım İşi Mahal Listesi (EK-5), …………Belediyesi Başkanlık Konutu Yapım İşine Ait Pursantaj Listesi, …………. Belediyesi Başkanlık Konutu Kalorifer Tesisatı Yapım İşine Ait Pursantaj Listesi (EK-6), ……………Belediyesi Başkanlık Konutu Sıhhi Tesisat Yapım İşine Ait Pursantaj Listesi (EK-7) imzalanmıştır.
  2. Müvekkil yeri teslim alıp işe başladıktan sonra davalı kurumla ……./……../……. tarihinde Başkanlık Konutu Yapım İşi Yenilenen Mahal Listesi (EK-8) imzalamıştır. Yer tesliminden sonra müvekkil davacı imzaladığı ve yukarıda belirtilen sözleşmelere uygun olarak edimini yerine getirmiştir. Daha sonra davalı idare, ……./……../…….tarihi itibariyle Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı düzenleyerek (EK-9) yapıyı teslim almıştır. İş konusu başkanlık konutu yeni imalat olarak yapılmış ve davalı idareye teslim edilmiştir.
  3. Müvekkilim davacı, yapım işi devam ederken davalı idarenin isteği üzerine ihale şartnamesinde belirtilmeyen (ihale dışı) fazladan (fazla ve ek) bir takım işler yapmıştır. Müvekkil, malzemeyi bedelini ödeyerek almış ve işçilik ücreti mukabili imalatı yapmıştır. Müvekkil davacının yaptığı işler; sözleşmede belirtilmeyen işler için ek imalat olarak belirtilmiş, sözleşmede olup ta müvekkil tarafından sözleşmede belirtilen miktardan (mt., m2, m3, adet, kg, ton vs. gibi) fazla olarak yapılan işler için de fazla imalat olarak isimlendirilmiştir.

Müvekkil davacının ek imalat olarak yaptığı işler şunlardır:

………..

………..

  1. Yukarıda maddeler halinde yapılan imalatların haricinde imzalanan sözleşmede belirtilen imalatlardan ayrı yine bir takım imalatlarda yapılmıştır. Fakat bu belirtilmeyen fazla ve ek imalatlar tarafımızdan tam olarak tespit edilemediğinden ayrıntılı olarak dilekçede belirtilmemiştir. Müvekkil davacı, fazladan imalat olarak yaptığı işlerin bedeli için davalı kurumdan talepte bulunmuş fakat davalı kurum bu imalatlar için ödememede bulunmamıştır. Müvekkil davacı iş yapımı esnasında, işin geçici teslimi sırasında davalı kuruma bu taleplerini yine iletmiş fakat davalı idare bu taleplerin hiç birine cevap vermemiştir. Müvekkilin, davalı kuruma verdiği dilekçeler delil listesinde mahkemenize ibraz edilecektir.
  2. Müvekkil davacı, davalının Kamu kurumu olması nedeniyle iyiniyetli davranarak fazladan bir takım imalatlar yapmıştır. Davacının bu imalatları, davalının isteği ve menfaati doğrultusunda yapılmıştır. Türk Borçlar Kanunu madde 526 “Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür.” ve madde 529 “İşsahibi, işin kendi menfaatine yapılması hâlinde, işgörenin, durumun gereğine göre zorunlu ve yararlı bulunan bütün masrafları faiziyle ödemek ve gördüğü iş dolayısıyla üstlendiği edimleri ifa etmek ve hâkimin takdir edeceği zararı gidermekle yükümlüdür” hükmünü amirdir. Bu hükümler çerçevesinde müvekkilin yaptığı işlerin bedelinin davalıdan tahsili gerekir. Yine yapılacak araştırma sonucu ihale bedeli ile müvekkile ödenen hak ediş miktarlarına göre bu işin yapılabilmesi de mümkün değildir. Buda göstermektedir ki, müvekkil davacı iyi niyetli olarak sözleşme dışı ek ve fazla imalat yapmıştır.
  3. Ayrıca davalı kurum, müvekkilin hak edişlerini de tam olarak ödememiştir. Ödenmeyen hak ediş bedeli ………………. TL.dir. Müvekkil davacının, sözleşme dışı fazladan ve ek olarak yaptığı imalatlar için dava tarihindeki rayiç bedeli üzerinden ve müteahhit kârıda eklenmek suretiyle (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) ………………….TL nin dava tarihi itibariyle ticari faiziyle birlikte, ödenmeyen hak ediş bedeli olarak ta (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)………………………TL nin sözleşme gereğince ödenmesi gereken ……/…../…….. tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte toplamda şimdilik ……………..TL nin (fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır) ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER                           :  Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşleri İçin, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Teknik Şartname, ………. İli ……… Belediyesi Başkanlık Konutu Yapım İşi Mahal Listesi, ……….Belediyesi Başkanlık Konutu Yapım İşine Ait Pursantaj Listesi, ………. Belediyesi Başkanlık Konutu Kalorifer Tesisatı Yapım İşine Ait Pursantaj Listesi, ………….. Belediyesi Başkanlık Konutu Sıhhi Tesisat Yapım İşine Ait Pursantaj Listesi, Başkanlık Konutu Yapım İşi Yenilenen Mahal Listesi, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı, Belediye Kayıt ve evrakları, Tanık beyanı, Keşif ve bilirkişi incelemesi, Müvekkilin davalı kuruma verdiği dilekçeler, hak ediş raporları, Yargıtay İçtihatları, yemin ve diğer yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK md. 526, 529 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle talebimizin kabulüyle, müvekkilim davacının …….. Belediyesi Başkanlık Konutu Yapım İşi nedeniyle sözleşme dışı fazladan ve ek olarak yaptığı imalatlar için şimdilik dava tarihindeki rayiç bedeli üzerinden ve müteahhit kârı da eklenmek suretiyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……………TL’nin dava tarihi itibariyle ticari faiziyle birlikte, ödenmeyen hak ediş bedeli olan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla……………TL nin de sözleşmeye göre ödenmesi gereken …../…../……….. tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte (toplamda ……………….TL’nin ticari faiziyle birlikte) davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

Av.

EK:

……….

……….

………

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat