VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ – TAKİP

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ – TAKİP

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR :

1) İŞ SAHİBİ:

2) AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI:

A-Adı,soyadı (Unvanı) :

   

B-Adres :  –

Bu sözleşmede İş Sahibi/Sahipleri (MÜVEKKİL) ve işi üzerine alan (AVUKAT/ORTAKLIK) ise kısaca AVUKAT diye adlandırılmıştır.

 1. SÖZLEŞME ÜCRETİ : İşbu sözleşmeden kaynaklanan vekalet ücreti Bu ücret, Müvekkil tarafından Avukata net olarak ödenecektir.
 1. AÇIKLAMALAR :

Madde 1- Avukat’ın üzerine aldığı iş:

 1. a) Avukat bu işte Müvekkilini İcra/İflas Müdürlükleri, Mahkemeler ve bu sözleşmeye konu işle ilgili olmak üzere diğer yasal ve resmi veya gayriresmi mercilerde temsil edecek ve haklarını savunarak alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik hizmet verecektir.
 1. b) Bu sözleşme ile Avukat, Müvekkiline alacağın tahsili ya da bu icra (iflas) dosyasına bağlı diğer alacakların tahsili ya da davaların kazanılması ile ilgili olarak garanti vermemektedir. Bu sözleşmede kararlaştırılan ücret, Avukatın meslek kuralları ve yasalar çerçevesinde, işini titizlikle takip etmesi ve Müvekkilinin haklarını en üst düzeyde ve her şeye rağmen savunmasının karşılığıdır.

Madde 2-

 1. a) Bu sözleşme ile Avukat için belirlenen ücretlerin tamamı Avukatın bu sözleşme koşulları dışında Müvekkile sözlü olarak bir önel vermesi durumunda, Müvekkil bu süreye uygun olarak ücreti ödemek zorundadır. Ödemelerden herhangi biri belirlenen tarihte yapılmadığı takdirde, ücretin tamamı muaccel olur.
 1. b) Müvekkilin birden çok olması halinde sözleşmeyi birlikte imzalayanlar, Avukata ödenecek vekalet ücretinin tümünden müteselsilen sorumludurlar.
   
   

Madde 3-

 1. a) Saptanan ücret yalnız bu sözleşmede yazılı işin karşılığıdır. Bu takip dışında kalan ve diğer yasal ya da resmi mercilerde takip edilecek her türlü dava, icra takipleri ile bu takiplerin yürütülmesi için her türlü iş ve çabanın karşılığı, Avukatın bağlı bulunduğu Baronun belirlediği son vekalet ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.
 1. b) Avukat tarafından bağlantılı takipler ve bu takip ile alakalı ve bağlantılı bulunsa dahi karşı taraf ve yahut da üçüncü bir şahıs tarafından Karşılık Dava ya da ayrı ayrı dava veya takip şeklinde açılacak davalar ve takipler bu yazılı sözleşme ve ücretin dışındadır.
 1. c) Avukat, bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunda değildir.
 1. d) Sözleşmeye konu işin takibi için gerekli vekaletname/ler en kısa süre içinde Avukata teslim edilecektir. Avukat, bu icra takibi ile ilgili olarak gerekli vekaletname/ler kendisine teslim edilmedikçe, işe başlamak zorunda değildir.

Madde 4- Avukat, üzerine aldığı işi yasa ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu takdirde, üzerine aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları ile birlikte takip edebileceği gibi, vereceği vekaletname ya da yetki belgeleri ile takibi tamamen onlara da bırakabilir. Ancak sözleşmeye konu işin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluk, işbu sözleşmenin tarafı Avukata aittir.

Madde 5- Müvekkil, Avukatın yazılı iznini almadan başka Avukat ya da Avukatlık ortaklıklarına vekalet veremez. Bu hallerde 1136 sayılı kanunun 171 ve 172 nci maddeleri hükmü uygulanır.

Madde 6-

 1. a) İşin yapılması için gerekli bütün vergi resim harç gibi giderler Müvekkile aittir. Bu giderler, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle Müvekkil tarafından Avukata belge karşılığında ödenmelidir. Bu giderler ödenmedikçe, Avukat iş yapmak zorunda değildir.
 1. b) Yapılan icra takibi ile ilgili olarak Feragat Harçları, Cezaevi Harçları v.b. masraflar Müvekkil tarafından karşılanacaktır.

c)Yukarıda sayılan giderlerin Avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için Müvekkil, Avukata yeteri kadar avans verecektir.

 1. d) İşbu sözleşmeye konu işin yerine getirilebilmesi için gerekebilecek seyahatlerde uçak, birinci mevki yataklı tarifesine göre tren ve vapur bilet ücretleri Müvekkil tarafından ücretten ayrı olarak ödenecektir. Bu giderler verilmeksizin Avukat, sözleşme konusu işle ilgili olsa dahi seyahat yapmak zorunda değildir.
 1. e) Müvekkil yolculuk giderlerinden başka Avukatın yazıhanesinden ayrı kaldığı her gün için birinci dereceden bir memurun aldığı yevmiyenin on katı tutarında ücreti ödemeyi kabul etmiştir.
 1. f) Bu ücretler Avukata peşin ödenmedikçe, Avukat işi takip etmek zorunda değildir.

Madde 7- Avukat sözleşmeye konu işi aldığını kabul etmekle, sözleşmede belirlenen Vekalet Ücretine hak kazanmıştır. Ancak, üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği takdirde, hiçbir ücret talebinde bulunamaz. Bu durumda Avukat, peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansı ile Müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeye mecburdur.

Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, Avukatın yazılı iznini almadan başka Avukatları ya da Avukatlık ortaklıklarını teşrik etmesi veya bir başka Avukata ya da Avukatlık ortaklığına işini vermesi, belge karşılığı olmak üzere istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve kanıtları vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, Avukatın rızası olmadan davanın ya da alacağın takibinden kısmen ya da tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması ya da karşı tarafı ibra etmesi ya da haklı bir sebep yokken Avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda Avukat sözleşmeyi haklı sebeple bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamının -eğer daha önce ödenmedi ise- Avukatın ilk talebinde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir. Bu ücretin ödenmemesi durumunda Avukat bu sözleşmeyi kanıt göstererek, alacağına teminatsız olarak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz kararı alabilir.

Madde 8-

 1. a) Taraflar yukarıda yazılı adreslerin tebligat adresleri olduğunu kabul eder. Müvekkil Avukat tarafından yukarıda yazılı adresine yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.
 1. b) Müvekkil adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini Avukata derhal yazıyla bildirmek zorundadır.
 1. c) Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçları Müvekkil peşinen kabul eder.

Madde 9- Sözleşme ücreti Avukata net olarak ödenecektir. KDV, Stopaj v.b. giderler Müvekkil tarafından ayrıca karşılanacaktır.

Madde 10- Karşı taraftan tahsil edilecek vekalet ücretleri tamamen Avukata aittir. Bu ücretten vazgeçilmesi teklif dahi edilemez.

Madde 11- Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

 1. YETKİ :

 

Madde 12- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK :

Madde 13- İşbu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak imza ve teati edilmiş olup, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

MÜVEKKİLAVUKAT

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat