Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin babaannesi muris …….. tarafından ………..(…). Noterliğinde yapılmış olan ……./……../……. tarih ve ………… yevmiye no.lu düzenleme şeklindeki resmi vasiyetname, …………… Sulh Hukuk Mahkemesinin …………/……… Esas ve ………/……… Karar No.lu dava dosyası ile açılmıştır. Bu vasiyetnamede, Vasiyetçi,…………..Bankası ………… şubesinde bulunan bilcümle vadeli, vadesiz, döviz, cari, ticari bilumum hesaplarındaki paralardan hissesine düşen miktarlar ile ölü murisi …….’dan intikal eden ……… ilinde bulunan taşınmazlardaki miras hak ve hisselerinin tamamını müvekkilim …….’ya vasiyet etmiştir.
  2. Açılan bu vasiyetnamede müvekkilim adına vasiyet edilen şeylerin müvekkilimin uhdesine geçmesi için iş bu vasiyetin yerine getirilmesi davası açma gereği hâsıl olmuştur. Bu vasiyetnamenin içeriğinde bulunan………ili,……….ilçesi,……. Mahallesi, ………. Mevkiinde bulunan ve vasiyetçinin eşi ……’dan intikal eden taşınmazdaki vasiyetçi hissesi ile ilgili daha sonra tekrar dava açacağız. Bu bakımdan bu kısmı ile ilgili olarak vasiyetin yerine getirilmesi hakkımızı saklı tutuyoruz.

 DELİLLER                : .……/……../…….tarih ve ………… yevmiye no.lu düzenleme şeklindeki resmi vasiyetname, ………….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……../………. Esas ve ………/………. Karar No.lu dava dosyası vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 595, 596, 597, 600/3 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davamızın kabulü ile …………..Sulh Hukuk Mahkemesinin ………../…….. Esas ve ………./……… Karar No.lu vasiyetin açılmasına dair dava dosyasının celbine, Müvekkilime vasiyet edilen ………….. ilindeki taşınmaz üzerindeki haklarımız saklı kalmak üzere, müvekkilime ……………. (…..). Noterliğinde yapılmış olan  ……./……../…….tarih ve ………….. yevmiye no.lu düzenleme şeklindeki resmi vasiyetname ile vasiyet edilen vasiyetçi …….. adına ……..,  …………. Bankasında bulunan ve Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ile …………….. Bankasının ……….  Şubesinin ……….. numaralı hesabına vasiyetçi adına aktarılan mevduatların müvekkilime ödenmesine ve bu şekilde vasiyetnamenin bu kısmı itibariyle yerine getirilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat