Vasiyetnamenin açılması

MADDE 596-Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tes­liminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafın­dan açılır ve ilgililere okunur.

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledik­leri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.

Vasiyetname resmi memur veya üçüncü şahıs tarafından sulh hukuk yargı­cına teslim edildiğinde vasiyetname açılmaksızın kasada veya emin bir yerde sak­lanır. Yargıç teslim tarihinden itibaren en çok bir ay içinde onu açar. Vasiyetnameyi açmadan önce adresleri bilinen mirasçıları açılış sırasında hazır bulunmak üzere davet eder. Ölüm kesinleşmemiş ise vasiyetname işlemi durdurulur (Tüzük. 36)

Mirasçı kelimesi yasal ve atanmış mirasçıları kapsar. Mirasçılar ister daveti­ye isterse ilan yolu ile çağrılsın Tebligat Yasası kurallarına uygun olmalıdır. Vasi­yetname usulen açıldıktan sonra yargıç, katip ve ilgililer tarafından tutanak imza altına alınır. (Tüzük. 36)

Vasiyetnamedeki imzayı mirasçılar kabul ederlerse vasiyetname hükümleri uygulanır. Vasiyetnamedeki imzaya itiraz edilirse lehine vasiyet yapılanların imza­sını mirasbırakana ait olduğuna dair mahkeme kararı getirmeleri gerekir. Vasiyet­name açılıp okunduktan sonra ilgililere tebliğ edilir. Adresleri bilinmeyenlere ilanla tebliğ olunur. (MY. 597)

III. İlgililere tebliğ

MADDE 597.(537)- Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.

Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

Vasiyetname açılıp okunduktan sonra vasiyetnamenin mirasçılarına, lehine vasiyet yapılanlara vasiyetnamenin kendilerini ilgilendiren kısımları tebliğ olunur. Adresi bilinmeyenlere ilan yolu ile tebligat yapılır. (Tüzük. 37)

Vasiyetname ile ilgili işlemler

Teslim görevi ve alınacak önlemler

MADDE 595- Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetna­mesinin, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edil­mesi zorunludur.

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur.

Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma ön­lemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir.

Ölümden sonra varlığı tespit edilen vasiyetname geçerli, geçersiz de olsa dahi sulh hukuk yargıcına verilir. (Velayet, Vesayet ve Miras İşlerine Dair Tüzük.35)

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da öle­nin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür, aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur.

Sulh hukuk yargıcı, teslim edilen vasiyetnameyi derhal inceler, gerekli koru­ma Önlemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek kalıtın yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir.

Sulh hukuk yargıcı, vasiyetnameye mirasçılar itiraz ederlerse, bunlara asliye hukuk mahkemesinde dava açmaları için süre verir, verilen süre içinde dava açılmaz ise veya vasiyetname kabul edilirse, kalıt malları hak sahibine verilir.

Sulh hukuk yargıcı vasiyetnameyi uygun görmezse kalıt geçici olarak miras­çılara bırakılır. Ancak bu malların satılmaması için önlem alınır. Yargıç vasiyetna­meyi uygun görüyorsa kalıtın yönetimi için kayyım atar. Vasiyetnamenin muteber olduğuna dair kesinleşmiş karar verildiğinde vasiyetname yerine getirilir.

Vasiyetnameyi alan yargıcı aldığı günden itibaren bir ay içinde açar. İlgilileri davet eder. Vasiyetçinin öldüğü kesin olmazsa vasiyetnameyi açmaz. Vasiyetna­menin açılmasından bir yıl içinde ilgililer vasiyetnamenin iptalini veya tenkisini dava edebilirler. İlgililer vasiyetnameye itiraz etmezlerse, vasiyetname infaz edilir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat