Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİYETNAMEDEN RÜCU İŞLEMİNİN İPTAL İTALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vasiyetnameden Rucu İşleminin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin babası ……………………………, …………….. Noterliğince düzenlenen ……/……/……. tarih ve ……….. yevmiye numaralı vasiyetname ile …………. ili, ………………… Mahallesi, ……………………. Sokağında bulunan ………… ada, ………… parsel’de bulunan binayı ve arsasını …………………….…’e vasiyet etmiştir.
  2. Bu vasiyetnameden ………………………. Noterliğinin …../……/……. tarih ve ……….. yevmiye numaralı vasiyetname ile rücu etmiştir. Fakat noterde yapılan ilk vasiyetnamede doktor raporu istendiği halde, rücu vasiyetnamesi yapılırken doktor raporu istenmemiştir. Ayrıca vasiyetname yapılırken hazır bulunan tanıklar vasiyetnameden rücu yapılırken hazır bulunmamışlardır. Bu nedenlerle vasiyetnameden rücu işleminin iptalini isteme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Vasiyetname, Vasiyetnameden Rücu Beyanı, Tanık, Yemin ve sair her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 532-534 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle açılan davanın kabulü ile vasiyetnameden rücu işleminin iptaline ve vasiyetnamenin geçerliliğine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat