VASİYETİN İPTALİ VE TENKİS DAVA DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİYETİN İPTALİ VE TENKİS DAVA DİLEKÇESİ

…………………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Vasiyetin iptali, aksi halde tenkis talebimizdir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkilin murisi ….., …………. tarihinde vefat etmiştir. ………….. Noterliğinden ……………. tarihinde düzenlenen vasiyetname tenfizi için …… ilçesi Sulh Hukuk Mahkemesinin ………….. sayılı dosyasına gönderilmiştir. İlgili vasiyetnameye …………. itiraz etmek gereği doğmuştur.Vasiyetname, saklı pay sahibi ve mirasçı olan müvekkilin haklarına tecavüz etmektedir. Vasiyet eden müteveffa ….., vasiyetnamenin düzenlendiği sırada …. yaşında olup bu tür bir işlemin yapılırken işlemin sakatlığa uğramaması için sağlık raporu alınması gerekmekte iken bu husus göz ardı edilmiştir.
  • Düzenlenen vasiyetnamede mütevefa, vasiyetini kendisinin bakımı ile ilgilenen kızı ve torunlarına bıraktığını beyan etmiştir. Oysa ki vasiyet edilenler; ……….’de ikamet etmelerinden dolayı müteveffanın bakımıyla ilgilenmemişlerdir. Müteveffanın, iradesini manevi cebir ve baskı altında açıklamış olabileceği ve kayıt edilen durumun fiili durumla çelişmesi nedeniyle vasiyetin iptali gerekmektedir.
  • Vasiyetname ile müteveffa, sahibi bulunduğu ……….. ili, ……… ilçesi, …… köyünde vaki ve kain tapunun ….. pafta, ……. parselinde kayıtlı ……. m2 miktarlı arsa vasfına haiz gayrimenkuldeki ……….. arsa payına isabet eden bir dükkan ile iki daireyi ölene kadar kendisine ait olması şartıyla, öldükten sonra eşit hisseler halinde davalılara vasiyet etmiştir.
  • Vasiyetin iptalinin kabul edilmemesi halinde, vasiyetnameler kayıtsız şartsız tenkise tabii olduğundan tenkis talebimizin kabulü gerekir. Vasiyetname, saklı pay sahibi ve mirasçı müvekkilin miras payına tecavüz etmektedir.

HUKUKİ NEDENLER        : HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat

DELİLLER                  : Vasiyetname, nüfus kayıtları, Adli Tıp Kurumundan Rapor alınması, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU       : Yukarıda açıklanan nedenlerle vasiyetnamenin iptali, aksi halde saklı paylı mirasçı olan müvekkilin miras payına tecavüz eden kısmın tenkisine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat