Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VASİNİN AZLİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

AZLİ İSTENEN (VASİ)  :………………… …………………………
KONU                                   :Vasinin azli talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı müvekkil, temyiz kudretini haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişidir. Davalı ise müvekkile Mahkemece vasi olarak atanmıştır. Ancak davalı, Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir
  2. Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen, durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple işbu azil talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                           : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs delillerimiz.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK md. 424 ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi …………… ……………….’nın vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat