VASİNİN AZLİ DİLEKÇESİ

VASİNİN AZLİ DİLEKÇESİ

………….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

VASİNİN AZLİNİ
İSTEYEN                   :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ                      : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
AZLİ İSTENEN VASİ                                    : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU                        : Vasinin azli istemine ilişkindir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Davacı müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.
  • Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple işbu azil talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs. delil.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md. 424,        İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                 : Yukarıda arz edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi ……’in vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

AZİL İSTEYEN VEKİLİ

[/column]