Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VALİLİĞİN KÖY MERASINI KİRALAMA KARARININ İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :………… Valiliği Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonunun, köy meralarının ihale yoluyla kiralanmasına ilişkin, …../…./……. tarih ve ……. sayılı işleminin iptali isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. ………… Valililiği İl Tarım Müdürlüğü İl Mera Komisyonu, müvekkil köy meralarını ihale usulü ile kiralama kararı almış olup, söz konusu karar usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki;
  2. Mera Kanununun 2. maddesi “Bu kanun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanlarını kapsar”. Kanunun 3. maddesinin “d” bendi ise “Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri” mera olarak tanımlamıştır.
  3. Mera Yönetmeliğinin 7. maddesi mera, yaylak ve kışlakların kiralanmasında uyulması gereken esas ve usulleri açıkça belirlemiştir. Buna göre, “kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler, devletin hüküm ve tasarrufunda veya hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerlerden çalışmalar sonucu ihtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlak alanları …” şeklinde ihtiyaç fazlası meraların hangi usul ve şartlarla kiralanacaklarını açıkça belirtmiştir.
  4. Davalı idare, açık yasal düzenleme karşısında, müvekkil köy tüzel kişiliğine ait mera ve varsa ihtiyaç fazlası meraları fiilen zeminde tespit çalışması yapmamış, sadece basit bir kroki üzerinde sınırlar belirtmek suretiyle kiraya verilecek alanları göstermiştir. İhtiyaç fazlası mera olup olmadığı, krokide belirtilen alanların mera niteliğinde olup olmadığı veya verilen dilekçeler de dikkate alınarak özel mülkiyete konu alanlar olup olmadığı hususlarında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
  5. Karara dayanak alınan basit kroki incelendiğinde, müvekkil köye ait kiraya verilecek mera sınırları “…………………………………” şeklinde çizilmiş olup, ilk bakışta müvekkil köy arazisinin tamamının ihaleye konu edildiği açıkça anlaşılmaktadır.
  6. Belirtilen bu geniş alan içinde özel mülkiyete konu taşınmaz olmaması ihtimali bulunmamaktadır. Çünkü tüm sınırlar komşu köy veya ilçe sınırları ile çizilmiştir. Yani, köyün arazisinin tamamı hiçbir ayrım yapılmaksızın kiralamaya konu edilmiştir. Çizilen bu sınırlar içinde müvekkil köy tüzel kişiliğinde yaşayan insanların özel mülkiyetinde bulunan tapulu, tapusuz taşınmazlar bulunmaktadır. Belirtilen sınırlar içinde kalan özel mülkiyete konu taşınmazların tespiti için birçok kere müracaatta bulunulmuş olmasına rağmen, bu husus göz ardı edilerek usul ve yasaya aykırı işlem yapılmıştır.
  7. Davaya konu idari kararın uygulanması durumunda, köy halkı ciddi boyutta, telafisi mümkün olmayan mağduriyet yaşayacaktır. Dava konusu idari işlemin yasaya açıkça aykırılık teşkil etmesi ve uygulanması halinde telafisi imkânsız zarar doğması ihtimali karşısında, yürütmenin durdurulması talebinde bulunma gereği doğmuştur.

DELİLLER                           :  Davalı idare bünyesinde bulunan tüm belgeler, ihale ilan metni, müracaat dilekçeleri, ……….Kaymakamlığının …./…./……. tarihli yazısı, kiralama konusu taşınmazlar içinde kalan özel mülkiyete konu taşınmaz tapuları, keşif ve sair yasal deliller.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle; dava konusu idari kararın yasaya açık aykırılık teşkil etmesi ve söz konusu kararın uygulanması halinde, telafisi imkânsız zarar doğması ihtimali karşısında öncelikle yürütmenin durdurulmasına, ………….Valiliği Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonunun …/…/……. tarih ve …….sayılı kararının usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmesi nedeniyle iptaline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

 

 

Ek :

–     İhale ilan metni.

–     …/…./…….ve …/…./…….tarihli dilekçeler.

–     ………Tarım İlçe Müdürlüğünün …/…/…. tarihli yazısı.

–     12 adet tapu senedi fotokopisi.

–     Vekaletname.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat