Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

VAKIF RESMİ SENEDİNİN TESCİLİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vakıf Resmi Senedinin Sicile Tescili Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. …………..’da yeni kurulan ………….. Üniversitesinin kuruluş ve gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile …………’nın ileri gelenleri, iş adamları, bürokratları ve akademisyenleri bir araya gelerek ve ………… Üniversite Vakfının resmi senedini hazırlayarak, ……………. Noterliğine …/…/… tarih ve .… yevmiye numarası ile vakıf resmi senedini onaylatmışlardır.
  2. …………. Üniversite Vakfının tüzel kişilik kazanabilmesi için mahkemeniz nezdinde tutulan sicile tescili ile, Mahkemeniz nezdinde tutulan sicile tescilden sonra merkezi sicile kaydolunmak ve Resmi Gazetede yayınlanmak üzere karardan bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesini talep zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Noter Onaylı Vakıf Resmi Senedi, Her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 102-104 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulü ile vakıf resmi senedinin mahkemeniz nezdinde tutulan sicile tesciline ve merkezi sicile kaydolunmak ve Resmi Gazetede yayınlanmak üzere karardan bir örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat