Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi

0
20

UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;
 
a) Türk vatandaşı olmak,
 
b) Tam ehliyetli olmak,
 
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
 
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
 
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
 
e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 
f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
 
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak,
 
gerekir.
SORUŞTURMA EVRESİNDE – Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde uzlaştırmacı görevlendirmesi, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır.
– Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması halinde, en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinden görevlendirme yapılabilir.
-Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz.
 
Uzlaştırmacılara verilecek dosya Cumhuriyet savcısı veya onun gözetiminde büro personeli tarafından UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenir.
 
-Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya sayısını Daire Başkanlığı; büroya gelen dosya ve ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde kayıtlı uzlaştırmacı sayısı gibi hususları dikkate almak suretiyle belirleyebilir.
 
KOVUŞTURMA EVRESİNDE
– Kamu davası açıldıktan sonra aşağıdaki durumların varlığı halinde, uzlaştırma işlemleri mahkemenin talebi doğrultusunda 5271 sayılı Kanunun 253 maddesinde belirtilen esas ve usule göre uzlaştırma bürosunca yerine getirilir:
 
a) Kovuşturma konusu suçun hukuki niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması,
 
b) Soruşturma evresinde uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak kovuşturma evresinde anlaşılması,
 
c) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin, iddianame yerine geçen belge ile doğrudan mahkeme önüne gelen uzlaşmaya tabi bir suçun varlığı,
 
ç) Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi.
– Uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da hakim tarafından uygun görülenler büroya gönderilir. Gönderme ara kararında uzlaştırma işlemlerinin yapılacağı kişiler ile uzlaştırmaya tabi suçlar açıkça belirtilir. Cumhuriyet savcısı mahkemenin gönderme ara kararında uzlaştırma işleminin yapılacağı kişilerin veya uzlaştırmaya tabi suçların açıkça belirtilmemesi durumunda bu eksikliklerin giderilmesini mahkemeden talep edebilir.
– Cumhuriyet savcısı tarafından suçun açıkça uzlaşma kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, mahkemeden ara kararın yeniden değerlendirilmesi istenebilir.
– Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here