UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

– 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.
 
– Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.
 
– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.
 
– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.
 
– Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi halinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.
MADDESUÇ
86Kasten yaralama (3. fıkra hariç)
89Taksirle yaralama
106/1Tehdit
106Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit
116Konut dokunulmazlığının ihlali
117/1İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
123Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
125Hakaret
132Haberleşmenin gizliliğini ihlal
133Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
134Özel hayatın gizliliğini ihlal
141Hırsızlık
146Kullanma hırsızlığı
156Bedelsiz senedi kullanma
157Dolandırıcılık
159Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali
160Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
167Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali
209Açığa imzanın kötüye kullanılması
233/1Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
234Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
239Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (4. fıkra hariç)
341Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
5271 S.
K. m. 253/1-c
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar
CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat