Üzerinde İhtiyati Tedbir Bulunan Aracın İcra İle Satışı

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2013/1344
Karar No : 2016/843

İstemin Özeti : Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 15/04/2011 günlü, E:2010/665; K:2011/284 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, davacının icra müdürlüğünden satın aldığı aracın kendi adına kaydedilmesine ilişkin yaptığı başvurunun araç üzerinde tedbir şerhi bulunduğundan bahisle reddine ilişkin 23.03.2010 tarih ve 4349 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Antalya 3. İdare Mahkemesince; davacının .. plakalı aracı Antalya 13. İcra Müdürlüğünce yapılan cebri icra suretiyle yapılan ihalede satın aldığı, ihale bedeli ve diğer bedellerin davacı tarafından yatırıldığı, araç üzerindeki ihtiyati tedbir kararının aracın üçüncü şahıslara devir ve temlikinin önlenmesine yönelik olduğu, o davanın alacaklısı konumunda olan kişilerden mal kaçırmanın engellenmesinin amaçlandığı, cebri icra ile yapılacak satışları kapsamadığı, İcra Müdürlüğünce yapılan cebri icra suretiyle satım ihalesinde aracı satın alan davacı şirket adına kayıt ve tescil işlemi yapılması gerektiği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından anılan Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İşlem tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 101.maddesinde; hakimin iki taraftan birinin talebiyle davanın ikamesinden evvel veya sonra menkul ve gayrimenkul malların ayni münazaalı ise bunun haciz veya yeddiadle tevdiine, münazaalı şeyin muhafazası için lazımgelen her türlü tedbirlerin ittihazına, Kanunu Medeni ile muayyen hallerde nafaka alınmasına, ayrılık veya boşanma davası üzerine Kanunu Medeni mucibince icap eden muvakkat tedbirlerin ittihazına karar verebileceği; 103.maddesinde; 101 ve 102’nci maddelerde gösterilen hallerden başka tehirinde tehlike olan veya mühim bir zarar olacağı anlaşılan hallerde tehlike veya zararı defi için hakim icap eden ihtiyati tedbirlerin icrasına karar verebileceği; 104.maddesinde dava ikamesinden sonra bilümum ihtiyati tedbirlere tahkikata memur hakim tarafından karar verileceği, 107.maddesinde gıyaben verilmiş olan ihtiyatı tedbir kararlarına itirazın caiz olduğu, işbu itiraz icranın tehirine karar verilmedikçe icranın tehirini müstelzim olmadığı, 111.maddesinde aleyhine ihtiyati bir tedbire karar verilmiş olan taraf teminat gösterirse icap vaziyete göre bu tedbir tebdil veya refi olunabileceği gibi vaziyet ve şeraitin tebeddülü sabit olursa ihtiyati tedbirin teminatsız tadil veya ref’i de caiz olduğu, 112.maddesinde esas hakkında mahkeme tarafından verilen kararın tefhim veya tebliğ olunmasını mütaakıp ihtiyaten icra kılınmış olan tedbirin mürtefi olacağı, mahkemenin hükmün icrasını temin için işbu tedbirin tayin edeceği müddet zarfında devamına karar verebileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; dava dışı .. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına kayıtlı bir aracın karıştığı ölümlü bir trafik kazası nedeniyle açılan maddi tazminat davasında Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2007 tarih ve E:2007/329 sayılı kararıyla … İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına kayıtlı 25 ayrı aracın üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla araçlar üzerine haciz ve tedbir şerhlerinin konulduğu, ..plakalı aracın da bu araçlardan biri olduğu, söz konusu aracın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sonucunda Antalya 13. İcra Müdürlüğünün 2009/4440 E. sayılı dosyasında yapılan ihalede 22.01.2010 tarihinde davacı tarafından satın alındığı, Antalya 13. İcra Müdürlüğünün 05.02.2010 tarih ve 2009/4440 E. sayılı yazısıyla Antalya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden araç kaydındaki haciz, ihtiyati haciz, rehin, yakalama şerhi gibi tüm takyidatların kaldırılarak, ilişiksiz bir şekilde ihale alıcısı adına kayıt ve tescil işlemlerinin yapılmasının istenildiği, davalı idare tarafından araç üzerinde tedbir şerhi bulunduğundan bahisle tescil işleminin yapılmaması üzerine dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idare tarafından dava konusu işlem tesis edilmeden önce; 02.03.2010 tarihinde Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesine, araç üzerindeki tedbir şerhi kaldırılarak alıcı adına tescil yapılmasında sakınca olup olmadığının sorulduğu, 03.03.2010 tarihinde Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesince; … plakalı araç üzerindeki takyidatların devam ettiğinin bildirildiği, bunun üzerine davacının tescil talebinin reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda söz konusu aracın icra müdürlüğü tarafından yapılan satış tarihinde de dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte de Asliye Hukuk Mahkemesince üzerine konulan tedbir şerhinin bulunduğu ve bu hususun tescile engel olduğu sonucuna varılmaktadır.

Ayrıca tazminat davasındaki davacıların haklarına hukuki koruma sağlayan ihtiyati tedbirin, aracın satışı esnasında devam ettiği göz önüne alındığında; satışın icra müdürlüğü tarafından yapılmasının da sonucu değiştirmeyeceği kanaatine ulaşılmaktadır.

Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 15/04/2011 günlü, E:2010/665; K:2011/284 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/02/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat