T.C YARGITAY

10.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 17597

Karar: 2000 / 155

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Hüküm tarihinden itibaren yürürlüğe giren yasa hükümleri ile 2000 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranının % 52.1 olduğu dikkate alınarak tekerrüre esas alınan para cezasının bir gün 4.563.000 lira sayılmak üzere hapis cezasına çevrileceği, artıkların nazara alınmayacağı ancak, 4.563.000 liradan aşağı hükmolunan para cezalarında 1 gün olarak hapse çevrilmek suretiyle, yasa ile arttırma yapılmasında zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş ise de: Bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

(765 S. K. m. 81, 403, Ek. m. 2, 4,)

Arttırma Yapılmasında Zorunluluk Bulunması

Dava: Uyuşturucu maddeyi parasız devretmek ve parasız devralmak suçundan sanıklar E. ve S.’nin yapılan yargılanmaları sonunda; sanık S. hakkında TCK. nun 403/5, 59/2, 81/2. maddeleriyle 3 yıl 9 ay 25 gün ağır hapis ve 145.933 lira ağır para cezası ile sanık E. hakkında TCK. nun 404/2, 405/son, 59/2, 81/2, 36. maddeleriyle 5 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına dair Batman Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 22.6.1999 gün ve 1998/174 Esas 1999/115 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık S. tarafından, süresinden sonra ise sanık E. tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının düzeltilerek onanma-red isteyen 26.10.1999 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Karar: A) Uyuşturucu madde kullanmak suçundan sanık E.’nin yokluğunda verilen hükmü tebliğ tarihine göre yasal süresinden sonra temyiz ettiği anlaşılmakla sanığın vaki temyiz isteğinin CMUK. nun 317. maddesi gereğince istem gibi reddine,

B) Uyuşturucu madde devretmek suçundan sanık S.nin mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yeniden Duruşma Yapılmaksızın Düzeltmenin Mümkün Olması

Suç tarihi itibarıyla TCK. nun 19 ile ek 2 ve 4. maddeleri hükmü uyarınca temel ağır para cezasının 1.520.000 liradan az olamayacağının gözetilmemesine karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre S.’nin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Hükmün Düzeltilerek Onanması Gereği

Hüküm tarihinden sonra 1.8.1999 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 4421 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik TCK. nun ek 2 ve 7. maddesi ile değişik 647 sayılı Yasa’nın 5/6. maddeleri hükümleri ile 2000 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranının % 52.1 olduğu dikkate alınarak tekerrüre esas alınan para cezasının bir gün 4.563.000 lira sayılmak üzere hapis cezasına çevrileceği, artıkların nazara alınmayacağı ancak, 4.563.000 liradan aşağı hükmolunan para cezalarında 1 gün olarak hapse çevrilmek suretiyle, TCK. nun 81/1-3. maddesi ile arttırma yapılmasında zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş ise de: Bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK. nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; sanık hakkında TCK. nun 403/5 ve 59. maddeleri gereğince tayin edilen 3 sene 4 ay ağır hapis cezasının 647 sayılı Yasa’nın değişik 5/6. maddeleri dikkate alınarak TCK. nun 81/1. maddesi uyarınca 1 gün arttırılması suretiyle sanığın sonuç olarak 3 sene 4 ay 1 gün ağır hapis ve 145.933 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına denilerek hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak düzeltilerek ONANMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat