Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yetkili Mahkeme

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI İLE BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 10994
Karar: 2016 / 35
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında TCK’nın maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu, bozmayı gerektirmiş bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 62) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Sanığın cezasından TCK.nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılırken 1 yıl 5 ay yerine hesap hatası sonucu, 1 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına hükmolunması, ayrıca 09/05/2011, 14/07/2011, 27/07/2011, 23/08/2011 tarihli eylemlerin kendi arasında zincirleme suç; iddianame ile hukuki kesinti oluştuktan sonra işlenen 06/10/2011 ve 12/11/2011 tarihli eylemlerin ise bağımsız suç olduğu gözetilmeden, tüm eylemlerin tek suç olarak kabul edilip TCK 43/1. maddesi uyarınca uygulama yapılması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak,
Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve … E., … K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca, hükümden TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkartılıp, yerine ”24/11/2015 tarih ve …sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve … E., … K. sayılı iptal kararı da gözetilerek, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına,” ibaresi yazılmak suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat