Uyuşturucu Madde Suçunda Etkin Pişmanlık Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Uyuşturucu Madde Suçunda Etkin Pişmanlık Nasıl Yapılır?

MADDE 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştim etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklardı ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciiıe haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarı­cı maddenin ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulur-duran kişi, resmî makamlar tararından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nereof ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturun veya uyancı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştınrsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
  • Bu suçlar haber alındıktan sonra, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında veri­lecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yansına kadarı indirilir.
  • Uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde saün almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başla­tılmadan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Uyuşturucu Madde Etkin Pişmanlık Açıklama

2. fıkradaki kullanmak için uyuştumcu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişinin, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçlulann yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyancı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştınnası halinde, cezaya hükmolunmayacağına ilişkin hüküm ise ilk kez düzenlenmiştir.

Maddede, uyuştumcu veya uyarıcı maddelere ilişkin suçlar bakımından özel bir pişmanlık hâli düzenlenmiştir.

  1. maddede öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesinde, somşturmanın başlayıp, başlamaması ölçüt alınmıştır. CMK’nın 2. maddesinde öngörülen tanıma göre soruşturma, Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder.

Maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticare­ti suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, diğer suç ortaklan ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi ve verilen bilginin, suç ortaklarının yakalanmasını ya da uyuşturucu veya uyancı maddenin ele geçirilmesini sağlaması gerekir. Bu fıkra uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişinin, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlamaması durumunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması hâlinde olanaklı değildir. Bu düzenlemede, etkin pişmanlık cezanın orta­dan kaldırılmasını sağlayan bir şahsî sebep olarak kabul edilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu ile ilgili olarak etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Burada da etkin pişmanlığın soruşturma başlama­dan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiği hususunda soruşturma makamla­rına bilgi vererek, suçluların yakalanmalarını ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde­nin ele geçirilmesini kolaylaştırması gerekir. Bu koşullar altında etkin pişmanlık gösteren kişi hakkında cezaya hükmolunmaması kabul edilmiştir.

Üçüncü fıkrada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti ya da kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suçları ile ilgili olarak soruşturma başladıktan sonra, etkin pişmanlık göstererek suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılması öngörülmüştür. An­cak, bu bilgi vermenin gönüllü olması gerekir. Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek ;in, bunun en geç hüküm verilmeden Önce gerçekleşmesi gerekir.

Maddenin dördüncü fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi açısından özel bir etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlamadan 5nce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezalandınlmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat