Usulüne Uygun Olmayan Depo Emrine Dayanarak İflasa Karar Verilmesi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Usulüne Uygun Olmayan Depo Emrine Dayanarak İflasa Karar Verilmesi

T.C YARGITAY

19.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 7285

Karar: 2000 / 410

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Depo emrinde gösterilen alacağın yedi gün içerisinde depo edilmemesi halinde iflasa karar verileceği meşruhatının bulunması gerekir. Mahkemece yasa hükmüne aykırı olarak düzenlenen depo emrine dayanarak iflasa karar verilmesi isabetsiz olduğu ilk alacaklılar toplantısına kadar gerekli olan masrafın alınmaması da usul ve yasaya aykırıdır.(6762 S. K. m. 324) (2004 S. K. m. 158, 160) (1086 S. K. m. 438)

İflas Davası

Dava: Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmişse de HUMK’nun 438. maddesi gereğince davanın niteliği itibariyle bu isteği reddedilerek incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Gerekli Olan Masrafın Alınmaması

Karar: Davacı kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takibe davalının itiraz ettiğini ileri sürerek davalının iflasına karar vermesini istemiştir. Davalı Anonim Şirket vekili borca batık olan müvekkilinin bu durumu düzeltme ihtimali bulunduğunu ileri sürerek TTK’nun 324. maddesi uyarınca iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuş, mahkemece bu talep yerinde görülmemiştir. Davalı Anonim şirket bir başka alacaklının takipli iflas yoluna başvurmasından sonra iflasın ertelenmesini talep ettiğinden, bu talep basit yargılama usulüne tabi iflas davasının sonuçlanmasını geciktireceğinden mahkemece talebin yerinde görülmemesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Hükmün Bozulması Gereği

İİK’nun 158. maddesine göre çıkarılacak depo emrinde gösterilen alacağın yedi gün içerisinde depo edilmemesi halinde iflasa karar verileceği meşruhatının bulunması gerekir. Mahkemece anılan yasa hükmüne aykırı olarak düzenlenen depo emrine dayanarak iflasa karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi İİK’nun 160. maddesi uyarınca ilk alacaklılar toplantısına kadar gerekli olan masrafın alınmaması da usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat