Üniversite Öğrenci Disiplin İşlemine Karşı Açılan Dava Dava Dilekçesi 

İhtiyati Tedbir Dilekçe Örneği

Üniversite Öğrenci Disiplin İşlemine Karşı Açılan Dava Dava Dilekçesi 

                                   İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                               SUNULMAK ÜZERE

                                   İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                 :  … Üniversitesi Rektörlüğü

KONU                                  : …..  Üniversitesi … Fakültesi öğrencisi iken, yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapması ve yardımda  bulunduğundan bahisle yükseköğretim kurulundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin davalı Disiplin    Kurulunun ………gün……..sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemini içerir dilekçedir.

TEBLİĞ TARİHİ                    : ……..tarihinde tebliğ edilmiştir.

MADDİ OLAYLAR                :                                            

1– ….Üniversitesi … fakültesi son sınıf öğrencisi olarak yüksek öğrenimime devam ettiğim sırada, polis tarafından üniversiteler bünyesinde yürütülen araştırmalar sırasında ifademe başvurulmuştur.

2- Polise verdiğim ifadede de belirttiğim üzere, şahsıma isnad edilen suçla ilgili olarak hiçbir ilgim bulunmamaktadır.  Ayrıca, örgüt üyesi olan öğrenci kişilerin …/…/…. Tarihinde … Cumhuriyet Savcılığında verdikleri ifadelerde tarafıma iftira attıkları beyan edilmiştir.

3- Hal böyle olmakla……………Cumhuriyet Savcılığının ………/……… sayılı H.No.lu dosyasında hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir. Buna karşın … öğrenim döneminin sonuna doğru dava konusu işlem tesis edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER              :

1- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 54/a ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/a maddesinde yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapmak ve yardımda bulunanların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

2- Dava konusu işlem bu mevzuata dayanılarak tesis edilmiş ise de; ceza hukukunda ana ilke olan “hiç kimse işlemediği bir suçtan dolayı cezalandırılamaz” ilkesi açıkça ihlal edilmiştir.

3- Davalı idarece işlem tesis edilirken suçlamaya esas alınmış, suçlamanın doğru olup olmadığı, konusunda bir araştırma yapılmamış olup, sadece polisin yazdığı müzekkereye dayanılarak hareket edilmiştir.

4- Yukarıda arz olunan suçlama tarafıma bildirilip savunmam alınmamış ve gerekli soruşturma yapılmamıştır. Tesis edilen işlem şekil yönünden hukuka ve yargı kararlarına uygun tesis edilmemiştir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

KARARI VERİLMESİ HAKKINDA: Dönem sonu olması ve sınavlara girememem nedeniyle  4. sınıf öğrencisi olarak mağdur olmaktayım. Bu nedenle derhal yürütmenin durdurulması kararı  verilmemesi halinde, mezuniyetim bir yıl sonraya kalacaktır.

SONUÇ VE İSTEM                   :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle……………….Üniversitesi … Fakültesi öğrencisi iken, yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet ve yardımda bulunduğumdan bahisle yükseköğretim kurulundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmama ilişkin davalı idare Disiplin Kurulunun…………..gün …….sayılı işleminin iptali, acilen yürütmenin durdurulması yönünde karar verilmesi ve yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine dair karar verilmesini saygıyla talep ederim.

SÜBUT DELİLLER                   :  Polis ifadeleri, Savcılık dosyası, özlük dosyam, dava  konusu işleme ilişkin bilgi ve belgeler.

HUKUKİ DELİLLER                :2547 sayılı Yasa, Disiplin Yönetmeliği, 2577 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat.

                                                                                                                                 Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat