Üç Defa Belge Düzenine Uymama

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Üç Defa Belge Düzenine Uymama


T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 1999 / 3137
Karar: 1999 / 5266
Karar Tarihi: 30.12.1999

ÖZET: İşyeri kapatma cezasına esas alınan özel usulsüzlük cezalarından birinin dava konusu edilerek kaldırılması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 354. maddesinde öngörülen “üç defa belge düzenine uyulmama” şartı gerçekleşmiş olmaz.(213 S. K. mükerrer madde 354)

Temyiz Eden:…
Karşı Taraf: … Vergi Dairesi Başkanlığı

İstemin Özeti: Davacı hakkında uygulanan işyeri kapatma cezasına karşı açılan dava, İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 9.4.1999 günlü ve E: 1998/1627, K: 1999/416 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 354 üncü maddesinde öngörülen koşullar oluştuğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Davacı, işyeri kapatma cezasına esas alınan üçüncü tutanak ve kesilen ceza hakkında açılan davanın kabulüne karar verildiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun bulunan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Savcısı Nurhan Yücel’in Düşüncesi: Değişik tarihlerde işyerinde üç kez yapılan yoklamalarla üç defada da belge düzenine uyulmadığının saptanması sonucunda işyeri kapatma cezası uygulanmasına ilişkin olarak tesis edilen idari işleme yönelik davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

İşyeri Kapatma Cezası

Dosyanın incelenmesinden, yükümlü adına bu yoklamalar sonucunda kesilen özel usulsüzlük cezalarından birinin diğer bir vergi mahkemesince kaldırıldığı, bu kararın temyiz ya da itiraz yoluyla kaldırıldığı yolunda Vergi Dairesince hiç bir iddia ileri sürülmediği anlaşılmış olup, bu durumda VUK. nun 354. maddesinde açıklanan “üç defa belge düzenine uyulmama” şartı gerçekleşmediğinden cezanın iptali gerekirken aksi yönde verilen kararda yasaya uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile vergi mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Süheyla Ohri’nin Düşüncesi: İşyeri kapatma cezasına dayanak olan üçüncü tutanak üzerine kesilen usulsüzlük cezasına karşı açılan davada özel usulsüzlük cezası kaldırıldığından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü maddesindeki şartlar gerçekleşmediğinden temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Özel Usulsüzlük Cezası

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü maddesinde; “Yetkililerce, 353 üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin bir takvim yılı içinde üç defa kullanılmadığını ve bulundurulmadığının tespiti halinde mükelleflerin işyerlerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir haftaya kadar kapatılabilir” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı hakkında düzenlenen 6.4.1998, 12.9.1998, 28.10.1998 tarihli tutanaklarla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353 uncu maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin verilmediğinin tespit edildiği ileri sürülerek dava konusu işleminin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, işyeri kapatma cezasına esas alınan 28.10.1998 tarihli tutanağa ve bu tutanağa dayanılarak kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan dava, İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 23.3.1999 günlü ve E:1998/1701, K:1999/376 sayılı kararı ile kabul edilerek özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına karar verilmiş bulunduğundan, kanunda öngörülen şartlar tamam olmadan tesis edilen işyeri kapatma cezasına karşı açılan davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 9.4.1999 günlü ve E:1998/1627, K:1999/416 sayılı kararının bozulmasına 30.12.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat