Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Süreler

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Süreler

MADDE
KONU
SÜRE
4
Ayıplı malda bulunan ayıbı satıcıya bildirme yükümlülüğü
Malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün
4
Ayıplı maldan sorumluluk
Malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıl
4
Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallardan kaynaklı ayıplı mallardan kaynaklı sorumluluk
Malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 5 yıl
4
Kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu
Malın teslim tarihinden itibaren 1 yıl
4
Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak taleplere dair zamanaşımı
3 yıl
4
Ayıplı mala dair taleplerin ortadan kalkması
Zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak 10 yıl
* Satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.
** Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
4/A
Ayıplı hizmette bulunan ayıbı sağlayıcıya bildirme yükümlülüğü
Hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün
4/A
Ayıplı hizmetten dolayı yapılacak taleplerin tabi olduğu zamanaşımı süresi (daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise)
Hizmetin ifasından itibaren 2 yıl
4/A
Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak taleplerin tabi olduğu zamanaşımı süresi
3 yıl
* Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.
** Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
6/A
Satıcının veya sağlayıcının taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutması durumunda bu hakkını kullanabilmesi için muacceliyet uyarısında bulunması gereken süre
En az 1 hafta süre vererek
6/B
Devre tatil sözleşmelerinin asgari süresi
En az 3 yıl
6/B
Devre tatil sözleşmelerinde uygulanacak asgari yararlanma süresi
1 haftadan az olmayacak bir dönem için
6/C
Paket Tur sözleşmelerindeki hizmetin kapsayacağı süre
24 saatten uzun veya gecelik konaklamayı içermesi
7
Kampanyalı Satışlarda Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda malın teslimi ya da hizmetin ifasını yapacağı süre
Ödemenin bitimini takiben En geç 1 ay içinde
7
Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresinin aşamayacağı süre
12 ay
7
Kampanyalı satışlarda konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için malın teslim ya da hizmetin ifa süresinin aşamayacağı süre
30 ay
8
Kapıdan satışlarda tüketicinin malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmesi
Malın teslim alındığı tarihten itibaren 7 gün
8
Kapıdan satışlarda tüketicinin hizmeti kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmesi
Sözleşmenin imzalandığı tarih
8
Satıcının malı geri almakla yükümlülüğü
Cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren 20 gün
9/A
Satıcı ve sağlayıcının mesafeli sözleşmelerde edimini yerine getirme yükümlülüğü
Tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün
9/A
Satıcı ve sağlayıcının mesafeli sözleşmelerde edimini yerine getirme yükümlülüğünün tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla uzatılabileceği süre
En fazla 10 gün
9/A
Mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcının almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etme yükümlülüğü
Cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün
9/A
Mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcının malı geri alma yükümlüğü
20 gün
10
Tüketici kredisinde taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuş olması durumunda kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye muacceliyet uyarısında bulunması gereken süre
En az 1 hafta süre vererek
10/A
Kredi kartlarında kredi verenin faiz artırımını tüketiciye bildirmekle yükümlü olduğu süre
30 gün önceden
10/A
Tüketicinin tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyeceği süre
Bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün
10/B
Konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşmenin imzalama süresindeki geçersizliği
Sözleşme öncesi bilgi formunun tüketiciye verilmesini takip eden 1 iş günü geçmeden
10/B
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde konut finansmanı kuruluşunun borçluya iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlü olduğu süre
Temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü
10/B
Konut finansmanı kuruluşunun geri ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını kullanması için muacceliyet uyarısında bulunmasına dair vereceği süre
En az 1 ay
10/B
Finansal kiralama işlemlerinde konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere finansal kiralama sözleşmesini feshettiği takdirde, konut finansmanı kuruluşunun yaptırdığı kıymet takdirinin tüketiciye bildirilmesi gereken süre
Satıştan en az 10 iş günü önce
11
Süreli yayınlarda yapılan kampanyanın aşmayacağı süre
60 gün
11
Süreli yayın kuruluşu, kampanyaya ait reklam ve ilânlarında, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını yerine getireceği süre
Kampanyanın bitiminden itibaren 30 gün
11/A
Abonelik sözleşmelerinde tüketicinin aboneliğe son verme isteğini satıcının yerine getirmekle yükümlü olduğu süre
Yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün
11/A
Süreli yayın aboneliğinde tüketicinin aboneliğe son verme isteğinin yürürlüğe gireceği süre (günlük yayınlarda )
Yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 15 gün
11/A
Süreli yayın aboneliğinde tüketicinin aboneliğe son verme isteğinin yürürlüğe gireceği süre (haftalık yayınlarda )
Yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 1 ay
11/A
Süreli yayın aboneliğinde tüketicinin aboneliğe son verme isteğinin yürürlüğe gireceği süre (aylık yayınlarda )
Yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 3 ay
11/A
Süreli yayın aboneliğinde tüketicinin aboneliğe son verme isteğinin yürürlüğe gireceği süre (uzun süreli yayınlarda )
Bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben
11/A
Satıcının abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlülüğü
15 gün
13
Garanti süresinin malın teslim tarihinden itibaren asgari süresi
2 yıl
17
Reklam Kurulu üyelerinin görev süreleri
3 yıl
17
Reklam Kurulu üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere görevlendirme veya seçim yapılması gereken süre
1 ay
17
Reklam Kurulunun toplanacağı süre
En az ayda 1 defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman
21
Tüketici Konseyinin toplanacağı süre
Yılda en az 1 kez
22
Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin verdiği kararlara karşı tüketici mahkemesine itiraz edilebilecek süre
15 gün
22
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarının bağlayıcı veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin parasal sınırların artacağı oran
Her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranı
22
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarının bağlayıcı veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin parasal sınırların artış oranının Resmi Gazete’ de ilan edileceği süre
Her yıl Aralık ayı içinde
24
Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde malın satışı geçici olarak durdurulması ve bunun üzerine malın ayıbının ortadan kaldırılması için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma uyarılacak süre
Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde
25
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 16. maddesine aykırı hareket edenler hakkında; Reklam Kurulu tarafından tedbiren durdurma, durdurma, düzeltme süresi
İhlalin niteliğine göre birlikte veya ayrı ayrı 3 aya kadar
25
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a aykırılık sonucu verilen para cezalarının iki misli olarak uygulanacağı süre
Fiilin 1 yıl içerisinde tekrarı halinde
25
Kampanyalı satışlarda Bakanlığın izni ile yapılması durumuna aykırı hareket edenlere usulüne uygun kampanya düzenlemeleri için tanınacak süre
1 hafta
26
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili verilen idari yaptırımlara ilişkin kararların, kararı veren makam tarafından ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirme süresi
7 gün
26
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı idare mahkemesinde açılacak dava
İşlemin tebliği tarihinden itibaren 15 gün
31
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda öngörülen yönetmeliklerin çıkarılacağı süre
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat