Tüketici Hakem Heyetine Müracaat Edilmeden İcra Takibi Yapılamaz

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

Tüketici Hakem Heyetine Müracaat Edilmeden İcra Takibi Yapılamaz

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/9594
KARAR NO. 2017/5273
KARAR TARİHİ. 21.6.2017

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteminin reddine dair verilen ek 06.01.2016 tarihli kararın davacı vekilince süresi içinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı vekili, davalının müvekkil bankaya olan kredi kartı borcunu ödemeyince ihtar keşide edilerek icra takibine geçildiğini, davalının açılan bu icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, davacı tarafından davaya konu yapılan asıl alacak miktarı 3.233,04 TL ye dair olduğu,yapılan itiraz üzerine de 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun yürürlük tarihinden sonra itirazın iptali talebiyle dava açtığı,dava konusu miktarın, 2015 yılı itibariyle tüketici hakem heyetine başvuru sınırı olan 3300 TL nin altında bulunduğu,6502 Sayılı kanunun uygulamasından kaynaklanan ve değeri kanunda belirtilen sınırın altında olan uyuşmazlıklarda hakemheyetine başvurulmadan doğrudan tüketici mahkemelerine veya icra dairelerine başvurulması mümkün bulunmadığı, görev kamu düzenine dair olup taraflarca ileri sürülmese dahi res’en gözönünde bulundurulmasının zorunlu olduğu,bu itibarla; davacının davasının dava şartının gerçekleşmemesi gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiş, hükmü temyiz eden davacı vekilinin temyiz talebinin kararın kesin olması sebebiyle reddine karar verilmesi üzerine ek karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1-)Somut olayda Tüketici Hakem Heyetince verilen bir karar bulunmadığından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70/5. maddesi hükmünün uygulama yeri bulunmamaktadır. Dava değeri gözetildiğinde temyiz sınırının üstünde olan davaya dair hükmün temyizi mümkün olduğu halde mahkemece kararın kesin olduğu gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan yerel mahkemenin 06/01/2016 tarih,2015/983 E.-2015/1518 K. sayılı temyiz isteminin reddine dair kararının kaldırılarak asıl hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesi gerekmiştir.

2-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı banka vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile esasa dair hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle yerel mahkemenin “Temyiz İsteminin Reddine” dair ek kararının kaldırılmasına, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 21/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat