Trafik Sigorta Poliçesinin Kaza Tarihinden Sonra Düzenlendiği Savunması

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Trafik Sigorta Poliçesinin Kaza Tarihinden Sonra Düzenlendiği Savunması

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9250

Karar: 2000 / 89

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Davacı tarafından davalı sigorta şirketinin sorumluluğuna dayanak yapılan sigorta poliçesinin gerçek numarası bildirilmemiştir. Davalı sigorta vekili 105082598 numaralı poliçenin İMSS. Poliçesi olup, buna ilişkin sigorta bedelinin ödendiğini 051574098-5 numaralı trafik sigorta poliçesinin ise kaza tarihinden sonra düzenlendiğini savunmuştur. Dosyaya sunulan trafik sigorta poliçesinin de 5.5.1998 – 5.5.1998 dönemini kapsadığı ve 5.5.1998 tarihinde düzenlendiği görülmüştür. Mahkemece davalı vekilinin bu savunması üzerinde durulmadan, varsa kaza tarihinde yürürlükte bulunan trafik sigorta poliçesinin bir örneği dosyaya celbedildikten sonra davalı sigortanın sorumlu olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.

(6762 S. K. m. 1301)

Rücuan Tazminat Davası

Dava: Taraflar arasındaki davanın Kadıköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 27.9.1999 tarih ve 1999/170-1999/745 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalıların malik ve sigortacısı bulunduğu aracın müvekkili şirkete kasko sigortalı araca çarparak zarar verdiğini ileri sürerek, müvekkilince sigortalısına ödenen 258.768.000 liranın kaza tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Selim Yavuz, kusur oranı ve hasar miktarına itiraz ederek davanın reddini istemiştir.

Davalı Sigortanın Sorumlu Olup Olmadığı

Davalı sigorta şirketi vekili, 28.4.1998 günü meydana gelen olayın, poliçenini düzenlenmesinden sonra meydana geldiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusu trafik kazasında davalı tarafa ait araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu gerekçesiyle 244.238.000 liranın 4.6.1998 ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen (davalı sigorta şirketinin limiti dahilinde sorumlu tutulmasına) tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı sigorta şirketi vekili temyiz etmiştir.

Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan Trafik Sigorta Poliçesinin İncelenmesi Gereği

Davalı sigorta şirketi aleyhine, diğer davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sıfatı ile dava açılmıştır. Davacı tarafından davalı sigorta şirketinin sorumluluğuna dayanak yapılan sigorta poliçesinin gerçek numarası bildirilmemiştir. Davalı sigorta vekili 105082598 numaralı poliçenin İMSS. Poliçesi olup, buna ilişkin sigorta bedelinin ödendiğini 051574098-5 numaralı trafik sigorta poliçesinin ise 28.4.1998 kaza tarihinden sonra 5.5.1998 tarihinde düzenlendiğini savunmuştur. Dosyaya sunulan trafik sigorta poliçesinin de 5.5.1998 – 5.5.1998 dönemini kapsadığı ve 5.5.1998 tarihinde düzenlendiği görülmüştür. Mahkemece davalı vekilinin bu savunması üzerinde durulmadan, varsa kaza tarihinde yürürlükte bulunan trafik sigorta poliçesinin bir örneği dosyaya celbedildikten sonra davalı sigortanın sorumlu olup olmadığının tespit edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı sigorta vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı sigorta şirketi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat