TOKİ’ye Açılan Alacak Davası Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

TOKİ’ye Açılan Alacak Davası Dava Dilekçesi

…….. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVA DEĞERİ                     : ………….

KONU                                    : TOKİ tarafından masraf adı altında alınan haksız kesintinin iadesi istemini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  :

1- …. İli, …. İlçesi, …ada, …pafta, ….parselde kain bulunan taşınmaz Müvekkilimiz …’ya ait olup, TOKİ tarafından …/…/… tarihinde kamulaştırılmıştır. (EK-1) Müvekkilimiz ile TOKİ arasında kamulaştırma karşılığında Müvekkilin yapılacak olan dairelerden alması hususunda mutabakat sağlanmış olup, dilekçemiz ekindeki Sözleşme akdedilmiştir. (EK-2)

2- Taşınmaz TOKİ tarafından kamulaştırılmış ve inşaat başlatılmış olmakla beraber taşınmaz sözleşmede belirlenen sürede müvekkilimize teslim edilmemiş olup müvekkilin ağır mağduriyeti meydana gelmiştir.

3- Akdedilen ../…/… sözleşmenin… maddesinde Müvekkilin taşınmazına karşılık bir adet dairenin verileceği belirtilmiş ve buna karşılık müvekkilimizce kamulaştırma bedeli istenmemiştir. Açıkça anlaşılmaktadır ki, bu noktada Müvekklimiz üzerine düşen bir mesuliyet bulunmamaktadır.

Ayrıca anılan Sözleşmede taşınmaz haricinde komisyon veya dosya masrafı adı altında müvekkilimizden herhangi bir masraf kalemi tahsil edileceğine dair hüküm yer almamaktadır.

4- Davalı sözleşmeye konu taşınmazı teslim etmediği gibi, Müvekkilimizden de masraf adı altında haksız ve mesnetsiz tahsilat yaparak gerek Sözleşme’ye gerekse de hukukun temel prensiplerine aykırı davranmıştır.

5- Hal böyle olmakla,  haksız kesinti bedellerinin Müvekkilimize iadesi gerekmektedir. (EK-3)

Hukuka aykırı olarak Müvekkilimizden tahsil ettiği toplam ……… TL tutarındaki bedelin tarafımıza iadesi için huzurdaki işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :  6502 Sayılı Kanun’un 3, 5, 73. Maddeleri ile 6100 Sayılı Kanun’un 105. maddesi ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    :  1- …/…/….. tarihli Sözleşme

2- … ili, …ilçesi, …ada, …pafta … parsele kayıtlı taşınmaza ait  tapu kaydı

                                        3- …/…/…. tarihli tahsilat makbuzu

                                        4– Keşif ve bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM      :  Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, TOKİ tarafından masraf adı altında tahsil edilmiş olan ….. TL tutarındaki bedelin …/…/….. tarihinden itibaren işleyecek (…… faiz) ile birlikte tahsili, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmili yönünde karar itttihazını bilvekale talep ederiz. 

EKLER                       : 1- …/…/….. tarihli Sözleşme

                                      2-… ili, …ilçesi, …ada, …pafta … parsele kayıtlı taşınmaza ait tapu kaydı.

                                      3- …/…/…. tarihli tahsilat makbuzu

                                      4-  Onaylı vekaletname örneği

                                                                                                            (Tarih)                                                                                           İstemde Bulunan Vekili Av……

                                                                                                            (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat