Ticari Defterler Sahibi Aleyhine Delil Sayılır

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Ticari Defterler Sahibi Aleyhine Delil Sayılır

T.C
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/1258
KARAR NO:2016/3155
KARAR TARİHİ:02.06.2016

>TİCARİ DEFTERLERİN İÇERİĞİ SAHİBİ ALEYHİNE DELİL SAYILACAĞINDAN DAVACI DEFTERLERİNDE YAZILI MİKTARDAKİ ÖDEME KAYDI, DAVALI LEHİNE DAVACI ALEYHİNE DELİL OLUŞTURUR.

ÖZET:Davacı yüklenicinin davalı iş sahibi ile yaptığı sözleşme uyarınca teknik bilirkişi raporu ve dava dışı hibeyi veren kuruluş ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yazılarına göre edimini ifa ettiği ve mali müşavir bilirkişi raporuyla da belirlenen ticari defter kayıtlarıyla 282.632,86 TL iş bedeline hak kazandığı anlaşılmaktadır. Dosyaya ibraz edilen belgeler ve davalının kayıtları ile davalı iş sahibinin yaptığı ödemelerin 121.691,52 TL olduğu hesaplanmış ise de; davacının kendi defter kayıtlarına göre davalının ödemesi 132.967,94 TL’dir. 6100 sayılı HMK’nın 222/3. maddesi son cümlesine göre defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamayacağı ve usulüne uygun tutulsun ya da tutulmasın ticari defterlerin içeriği sahibi aleyhine delil sayılacağından davacı defterlerinde yazılı miktardaki ödeme kaydı, davalı lehine davacı aleyhine delil oluşturur.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacı yüklenicinin davalı iş sahibi ile yaptığı sözleşme uyarınca teknik bilirkişi raporu ve dava dışı hibeyi veren kuruluş ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yazılarına göre edimini ifa ettiği ve mali müşavir bilirkişi raporuyla da belirlenen ticari defter kayıtlarıyla 282.632,86 TL iş bedeline hak kazandığı anlaşılmaktadır. Dosyaya ibraz edilen belgeler ve davalının kayıtları ile davalı iş sahibinin yaptığı ödemelerin 121.691,52 TL olduğu hesaplanmış ise de; davacının kendi defter kayıtlarına göre davalının ödemesi 132.967,94 TL’dir. 6100 sayılı HMK’nın 222/3. maddesi son cümlesine göre defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden
ayrılamayacağı ve usulüne uygun tutulsun ya da tutulmasın ticari defterlerin içeriği sahibi aleyhine delil sayılacağından davacı defterlerinde yazılı miktardaki ödeme kaydı, davalı lehine davacı aleyhine delil oluşturur.

Bu durumda mahkemece davacı yüklenicinin hakettiği 282.632,86 TL iş bedelinden 132.967,94 TL ödeme düşüldükten sonra kalan 149.664,92 TL asıl alacak üzerinden itirazın iptâline karar verilmesi gerekirken bu husus gözden kaçırılarak daha fazla miktarda alacak için itirazın iptâline hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 1.100,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 02.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat