Tıbbi Müdahaledeki Gecikme Ve Eksiklikler Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

Tıbbi Müdahaledeki Gecikme Ve Eksiklikler Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/7960
Karar No : 2016/15

İstemin Özeti :10.1.2006 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda acil olarak ……… ..Hastanesi’ne kaldırılan, burada yapılan ilk tedavisinden sonra da, ……. ………. Hastanesi’ne sevk edilen davacının, tıbbi müdahaledeki gecikme ve eksiklikler nedeniyle ayağının diz altından kesilmesinden ve MRSA adı verilen hastane enfeksiyonu bulaşmasından dolayı uğradığını iddia ettiği manevi zararlara karşılık 50.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda;, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yönünde verilen kararın Dairemiz bozma kararına uyularak; davalı idareye ait hastanenin gerekli özeni göstermeksizin 4-5 saatlik gecikmeyle ameliyat işlemine başlaması, hastane enfeksiyonu kapılmasına sebep olmasında idarenin ağır hizmet kusurunun bulunduğu, sonucuna varıldığı, davacının acil tedavisine yönelik işlemler yapılarak sevkinin davalı idareye bağlı ……………Hastanesi’ne yapılmış olması ve burada da zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle bedensel zararına sebep olunduğu veya olması gerekenden daha fazla zararının oluştuğu düşüncesine sevk edildiği görülmekle, elem ve ızdırap duymasına yol açıldığı, bu nedenle olayda idari hizmetin eksik işletilmesi nedeniyle idarenin hizmet kusurunun bulunduğunun açık olduğu gerekçesiyle davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabülü, 25.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihi olan 21.06.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, davacının fazlaya ilişkin manevi tazminat ve faiz istemlerinin reddi, yönünde verilen kararın taraflarca hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti :Temyiz talebinin reddi, Mahkeme kararının aleyhe olan kısımların bozulması gerektiği savunulmaktadır.
Tetkik Hakiminin Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine,Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 14/04/2015 tarih ve E:2015/657, K:2015/482 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, artan posta ücreti ve harcın istemi halinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/01/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)KARŞI OY :
Bozma kararında belirttiğimiz gerekçeyle usul ve hukuka uygun bulunan davanın reddi yönündeki mahkeme kararının onanması gerektiği oyu ile çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyoruz.
Üye Üye

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat