Teminatın tutarı ve şekli nasıl belirlenir?

Yargıda Hedef Süre Uygulaması Nedir?

Teminatın tutarı ve şekli nasıl belirlenir?

MADDE 87- (1) Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini hâkim serbestçe tayin eder. Ancak, tarafların teminatın şeklini sözleşmeyle kararlaştır­maları hâlinde, teminat ona göre belirlenir.

(2) Teminatı gerektiren durum ve koşullarda değişiklik olması hâlinde, hâ­kim teminatın azaltılması, artırılması, değiştirilmesi ya da kaldırılmasına karar verebilir.

Kural olarak bir davada gösterilecek yada verilecek teminatın tutarının ve şeklini hakim serbestçe tayin eder. Ancak, teminatın şekli konusunda ta­raflar bir sözleşme yapmışlarsa, hakim, gösterilecek olan teminatı sözleş­meye göre belirler (HMK md. 87/1). Nelerin teminat olarak kabul edileceği­ne (teminat kataloguna) kanunda yer verilmediğinden, teminat çeşidi ko­nusunda hakime tam bir takdir yetkisi verilmiştir. Buna göre, nakit paranın yanı sıra hisse senedi, tahvil muteber banka kefaleti, taşınır yada taşınmaz rehni, noterden tasdikli kefalet sözleşmesi teminat olarak gösteri­lebilir. Mahkemenin teminata ilişkin kararı, ara karar niteliğinde olduğun­dan davalı teminatın miktarına veya türüne itiraz edebilir. Bu itiraz, mah­kemece incelenip karara bağlanır.

Teminat gösterilmesini gerektiren durum ve koşullarda değişiklik ol­ması durumunda hakim teminatın azaltılması, artırılması, değiştirilmesi yada kaldırılmasına karar verebilir (HMKmd. 87/2). Mahkeme bu kararı da kendiliğinden yada davalının talebi üzerine verir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat