Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

TCK m. 249 nedir?

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 451

Karar: 2000 / 624

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Taraflar arasındaki ilk uyuşmazlık yanlar arasında kira akdi ilişkisi bulunup bulunmadığı noktasındadır. Davalı taraf kiracı olmadığını savunduğuna göre bu konudaki taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı görülmüştür.

(818 S. K. m. 260)

Taraflar Arasında Kira İlişkisi Olup Olmadığının Mahkemece Belirlenmesi Gereği

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalının dava konusu yerde kiracı olduğunu, yapılan icra takiplerine rağmen kira borcunu ödemediğini, temerrüde düştüğünü iddia ile kiralananın tahliyesini istemiştir.

Davalı vekili, davalının kiralanan yerde kiracı olmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği

Taraflar arasındaki ilk uyuşmazlık yanlar arasında kira akdi ilişkisi bulunup bulunmadığı noktasındadır. Davalı taraf kiracı olmadığını savunduğuna göre bu konudaki taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı görülmüştür.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç:  Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 1.2.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat