Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 11029

Karar: 2000 / 146

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.10.1993 başlangıç tarihli ve 1 yıl sürelidir. Davacı, Ocak 1999 ayı kirasının ödenmemesi nedeniyle davalıya 12.1.1999 tarihinde temerrüt ihtarnamesi göndermiş, ihtarname 15.1.1999 tarihinde şirket yetkili sekreteri İ Ç imzasına tebliğ edilmiştir. Davalı, İ Ç’ın şirkette çalışmadığını iddia ettiğine göre mahkemece bu hususun şirket kayıtlarından, vergi dairesinden, SSK’dan araştırılarak bu şahsın gerçekten şirkette çalışıp çalışmadığının tespiti gerekirken, şirket çalışanının beyanına dayanılarak tanzim edilen tutanağa göre İ Ç’ın davalı şirkette çalışmadığı sonucuna vararak geçersiz tebligat nedeniyle ve noksan araştırma sonucu davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

(818 S. K. m. 260) (7201 S. K. m. 13)

Tebligatın Şirkete Gönderilmesi

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tebligatı Alan Kişinin Şirkette Çalışıp Çalışmadığının Araştırılması Gereği

Davacı vekili, dava dilekçesinde davalının Ocak 1999 ayı kirasını ödememesi nedeniyle kendisine temerrüt ihtarnamesi gönderildiğini, ihtar tebliğine rağmen kira borcunun ödenmediğini belirterek davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesini talep etmiştir.

Davalı vekili, ihtarnamenin davalı şirkete tebliğ edilmediğini, tebligat evrakında ismi geçen İ Ç’ın şirkette çalışmadığı gibi, şirketi temsile yetkisinin de olmadığını, geçerli olmayan teligat nedeniyle temerrüdün gerçekleşmediğini, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Geçersiz Tebligat

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.10.1993 başlangıç tarihli ve 1 yıl sürelidir. Davacı, Ocak 1999 ayı kirasının ödenmemesi nedeniyle davalıya 12.1.1999 tarihinde temerrüt ihtarnamesi göndermiş, ihtarname 15.1.1999 tarihinde şirket yetkili sekreteri İ Ç imzasına tebliğ edilmiştir. Davalı, İ Ç’ın şirkette çalışmadığını iddia ettiğine göre mahkemece bu hususun şirket kayıtlarından, vergi dairesinden, SSK’dan araştırılarak bu şahsın gerçekten şirkette çalışıp çalışmadığının tespiti gerekirken, şirket çalışanının beyanına dayanılarak tanzim edilen tutanağa göre İ Ç’ın davalı şirkette çalışmadığı sonucuna vararak geçersiz tebligat nedeniyle ve noksan araştırma sonucu davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat