Telefon Hırsızlığı Suçunun Cezası Nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Telefon Hırsızlığı Suçunun Cezası Nedir?

T.C.
……….
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/…

KARAR NO : 2010/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2010/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM :

C. SAVCISI :

KATİP :

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ :
SANIK :
SUÇ :
SUÇ TARİHİ :
SUÇ YERİ :
KARAR TARİHİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM:
………… Cumhuriyet Başsavcılığı ……… tarih ………. Hazırlık, ………. Esas …….. sayılı İddianamesi ile; şüphelinin suç tarihinde müştekiye ait cep telefonu satış dükkanına gelerek vitrinde bulunan telefonlardan suça konu …………….. marka telefonu sorduğu, müştekinin telefonu şüpheliye verdiği, şüphelinin telefonu incelemek istemesi üzerine müştekinin bataryasını da şüpheliye verdiği, şüpheli telefonu inceledikten sonra müştekinin arkasını döndüğü bir sırada telefonu cebine sokup müştekinin iş yerinden hızla ayrıldığı bu şekilde suça konu telefonu hırsızladığı, müştekinin işyerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin tespit edildiği ve yakalandığı, şüphelinin kendiliğinden çalmış olduğu telefonu müştekiye eksiksiz olarak teslim ettiği, kamera kayıtlarından, şüpheli ve müştekinin beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından şüphelinin TCK 141/1, 168/1, 53, 59/1, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
Sanık alınan savunmasında: Olay günü bahse konu telefon dükkanına girerek beğendiği bir telefonu eline aldığını, fiyatını sorduğunu, başka müşterilerin içeriye girdiklerini, kendisin de …………. model cep telefonunu alarak dükkandan çıktığını, daha sonra polislerin kendisini yakaladığını, pişman olduğunu, beyan etmiştir.
YARGILAMA VE GEREKÇE:
Müşteki beyanında: Sanığın dükkana geldiğini suça konu telefon fiyatını sorarak telefonu bataryası ile eline aldığını, daha sonra dükkana Rafet Ustabaş isimli bir müşterinin geldiğini, kendisinin bu şahsa yardımcı olurken yabancı uyruklu şahsın dükkanda olmadığını fark ettiğini, daha sonra dükkanın kamera kayıtlarına baktıklarında şahsın telefonu da alarak gittiğini gördüklerini, sanıktan şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istemediğini beyan etmiştir.
Sanığa ait adli sicil ve nüfus kaydı EGM İnterpol Daire Başkanlığı aracılığı ile celp edilmiştir.
………. tarihli tutanakta; şüphelinin çalıntı telefonun kendisine ait dairede bulunduğunu beyan ettiği,şüphelini ikametinde yerde bulunan 1 adet …….. renkli,……… marka cep telefonunun muhafaza altına alındığı hususlarına yer verilmiştir.
………. tarihli değer tespit tutanağında Samsung ……. marka cep telefonun …….. TL değerinde olduğu tespitine yer verilmiştir.
…….. tarihli teslim-tesellüm tutanağında ……..marka cep telefonun müştekiye teslim edildiği tespitine yer verilmiştir.
İddia makamı mütalaasında: Olay tarihinde sanığın, mağdura ait dükkana gelerek suça konu cep telefonunu incelemek istediğini söylediği, mağdur arkasını döndüğünde incelenmek için verilen telefonu cebine koyarak mağdurun işyerinden hızla uzaklaştığı, yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kolluk görevlilerine çaldığı cep telefonunun yerini söyleyip cep telefonunun mağdura aynen iadesini sağladığı anlaşıldığından; sanığın eylemine uyan TCK-141/1,168/1 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, hakkında TCK-53/1 maddesindeki güvenlik tedbirlerinin ve TCK-59 maddesinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep etmiştir.
Sanığın samimi ikrarı,müştekinin hazırlık beyanı ve tüm dosya kapsamındanolay tarihinde sanığın, mağdura ait dükkana gelerek suça konu cep telefonunu incelemek istediğini söylediği, mağdur arkasını döndüğünde incelenmek için verilen telefonu cebine koyarak mağdurun işyerinden hızla uzaklaştığı,bu suretle üzerine atılı suçu işlediği ,sanığın yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kolluk görevlilerine cep telefonunun yerini söyleyip cep telefonunun mağdura aynen iadesini sağladığı anlaşıldığından sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 141/1,168/1,62/2 maddeleri gereğince cezalandırılmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah olunan nedenlerle;
1-Sanık ………. üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK’nin 141/1 maddesi gereğince suçun işlenmesinde özellik arz eden bir durum bulunmadığından takdiren asgari hadden ceza tayini suretiyle 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen cezadan, yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kolluk görevlilerine cep telefonunun yerini söyleyip cep telefonunun mağdura aynen iadesini sağladığı anlaşıldığından 5237 sayılı TCK’nın 168/1maddesi uyarınca üçte ikisi oranında indirim yapılarak neticeten 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın sabıkasız geçmişi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim neden kabul edilerek 5237 SY.TCK 62 /2 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın cezasından kanunen ve takdiren başkaca artırım ya da indirime yer olmadığına,
2- Sanığın adli sicil kaydı, suç sonrası davranışları dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği vicdani kanaatiyle ve mağdurun zararını aynen iade ile tazmin ettiği anlaşıldığından,ayrıca tazminat yükümlülüğü getirilmeksizin 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 231. maddesi hükmünce HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nin 231maddesi 8.fıkrası uyarınca denetim süresinin 5 YIL BELİRLENMESİNE,
Sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresi içerisinde DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,
Sanığa denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği ,denetim süresi içersinde kasıtlı bir suç işlediği takdirde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ sanığa ihtarına,
3-5 TL tebligat giderinden oluşan toplam 5 TL yargılama masrafının CMK’nin 325.maddesinin 2. fıkrası uyarınca sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına, 40 TL Tercüman Bilirkişi ücretinin kamu üzerinde bırakılmasına,
4-5320 sayılı CMK’nın yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 16. maddesi gereğince kavuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararın soruşturmada görev alan kolluk birimine tebliğine,
Dair, sanığın yokluğunda verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile ……….. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere Cumhuriyet Savcısı ……….’nın huzurunda ve mütalaasına uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. …../…../…..

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat