Tebligat Kanununda Süreler

0
7503

Tebligat Kanununda Süreler

MADDE KONU SÜRE
7/A Elektronik yolla tebligatın yapılmış sayılacağı tarih muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
20 Muhatabın muvakkaten başka yere gitmesi halinde yapılacak tebligatlarda tebliğin yapılmış sayılacağı süre tebliğ evrakının 13., 14., 16., 17. ve 18. maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gün sonra
21 Kanunun 21. maddesine göre kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilmesi halinde tebliğ tarihi ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih
25/A Siyasi temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı bildirime başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı süre   otuz gün içinde
Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağı süre otuzuncu günün bitiminde
29 İlan suretiyle tebliğde merciinin ikinci defa ilan yapılmasına karar vermesi halinde iki ilan arasında bulunacak asgari süre bir hafta
31 İlanen tebliğin yapılmış sayılacağı süre son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra
İlanen tebliğe karar veren merciinin icabına göre tayin edebileceği azami süre on beş gün
32 Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde tebliğ tarihi olarak addolunacak süre muhatabın beyan ettiği tarih
53 Bu kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında hükmolunacak hapis cezası süresi   altı aydan iki yıla kadar
54 Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimselerin tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde hükmolunacak hapis cezası bir yıla kadar
Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında hükmolunacak hapis cezası
55 Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunan muhatap hakkında hükmolunacak hapis cezası süresi   bir yıla kadar
Muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunan kişi hakkında hükmolunacak hapis cezası süresi
Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse hakkında hükmolunacak hapis cezası süresi
Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunma ve muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunma halinde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar husule gelirse fail hakkında ayrıca hükmolunacak hapis cezası süresi üç aydan bir yıla
Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakının alınması halinde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar husule gelirse fail hakkında ayrıca hükmolunacak hapis cezası süresi bir yıldan beş yıla kadar
56 Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getirenler hakkında hükmolunacak hapis cezası süresi üç aydan bir yıla kadar
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getirenler hakkında hükmolunacak adli para cezası süresi yirmi beş günden yüz elli güne kadar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here