T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9621

Karar: 2000 / 557

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET: Davalının dava tarihinden önce kanun maddesi uyarınca, temerrüde düşürüldüğü saptanamadığına göre, temerrüt faizinin dava tarihinden itibaren yürütülmesi gerekirken, olay tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi isabetli görülmemiş ve kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

(818 S. K. m. 101)

Dava: Taraflar arasındaki davanın Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 16.07.1999 tarih ve 1998/603 – 1999/521 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Verda Çiçekli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi G. T.’nin maliki ve sürücüsü O. N. C. olan otobüsle yolcu olarak seyahat ederken meydana gelen kaza sonucu vefat ettiğini, ölümü ile eşi ve kızının maddi desteğinden yoksun kaldığını, kaza yapan aracın zorunlu trafik sigortası olmadığının anlaşıldığını ileri sürerek, müvekkil M. T. için 160.000.000.- lira S. T. için 40.000.000.- lira toplam 200.000.000.- lira’nın olay tarihi olan 17.04.1995 tarihinden itibaren davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalının Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürüldüğünün Saptanamadığı

Mahkemece, 4. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacıların Garanti Fonu adına davalıdan isteyebileceği miktarın kişi başına 200.000.000.- lira olduğu, davacı S. T. için açılan davanın müracaata bırakılmış olup yenilenmediği, davacı M.’ün ölenin eşi olup, bilirkişi raporuna göre davacıların 200.000.000.- lira isteyebileceğinin saptandığı gerekçesiyle, davacı S. T.’nin davasının açılmamış sayılmasına, 160.000.000.- lira’nın 17.04.1995 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsil edilip, davacı M. T.’ye verilmesine karar verilmiştir.

Temerrüt Faizinin Dava Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gerektiği

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı S. T.’nin açtığı davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğine göre, bu dava değeri yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 8 nci maddesi uyarınca, davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmek gerekirken, bu konuda bir karar verilmemesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Olay Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizine Hükmedilmesinin İsabetsiz Oluşu

3- Öte yandan, davalının dava tarihinden önce BK.nun 101 nci maddesi uyarınca, temerrüde düşürüldüğü saptanamadığına göre, temerrüt faizinin dava tarihinden itibaren yürütülmesi gerekirken, olay tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi isabetli görülmemiş ve kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle, davalının vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte yazılı nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat