Taşkın Hacizde Şikayet Süresi ve Usulü

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Taşkın Hacizde Şikayet Süresi ve Usulü

İ.İ.K– MADDE 16
ŞİKAYET VE ŞARTLAR:
(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

T.C.
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2013/13718
KARAR NO:2014/1760
KARAR TARİHİ:6.2.2014
MAHKEMESİ: Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/05/2013
NUMARASI: 2013/212-2013/449

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Borçlu vekili, İcra Mahkemesine başvurusunda; 2702 ada parseldeki taşınmazın haline münasip meskeni olduğunu, tarafına gönderilen Örnek 22 davet kağıdı ile 07.08.2012 tarihinde tapu kaydına haciz konulduğunu, yine aynı dosyadan 19.02.2013 tarihinde de haciz konulduğunu konulan tüm hacizlerin yasaya aykırı olması nedeniyle İİK’nun 82/12 maddesi gereğince hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş,

Mahkemece 103 davetiyesinin davacı borçlu vekiline 16.11.2009 tarihinde tebliğ edildiği, aynı Mahkemeye yapılan taşkın haciz şikayetinin 25.08.2011 tarihinde dava süresi içinde açılmadığından reddedildiği gerekçesiyle şikayetin süreden reddine karar verilmiştir. Hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; tapu kaydında görülen 06.09.2006 tarihli hacizden sonra 17.08.2011 tarihinde taşkın haciz başvurusu yapılmış ise de; anılan haczin düşmesinden sonra 02.08.2012 tarihinde yeniden taşınmazın tapu kaydına haciz konulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda İcra Mahkemesince 02.08.2012 tarihinde konulan hacizden sonra bu haczin öğrenilme tarihi araştırılarak bu tarih esas alınıp şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerekirken düşen hacizle ilgili öğrenme tarihi esas alınarak sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK b. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 06.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat