Taşınmaz İhalesine Alacaklının Teminatsız Girme Şartları

Suçlunun Birden Fazla Olması Durumunda Cezalandırma

Taşınmaz İhalesine Alacaklının Teminatsız Girme Şartları

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/19192
KARAR NO:2016/20327
KARAR TARİHİ:03.10.2016
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

>ALACAKLININ TAŞINMAZ İHALESİNE TEMİNATSIZ GİRME ŞARTLARI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 08.09.2015 tarih ve 2015/18364-20049 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair karar düzeltme sebepleri yerinde değilse de;

Şikayetçi borçlu taraf, sair ihalenin feshi sebepleri yanında ihale alıcısının teminat yatırmadan ihaleye girdiğini belirterek ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, karar Dairemizce onanmıştır.

İİK’nun 124/3. maddesine göre; “Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır”.

Haciz koydurmuş alacaklı bir kişi ise veya birden fazla kişi olmasına rağmen alacağı ilk sırada ise, bu durumda alacağı, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde yirmisi kadar veya ondan fazla olması halinde artırmaya katılabilmek için teminat göstermekle yükümlü değildir.

Haciz koydurmuş birden fazla alacaklı varsa ve ihaleye teminatsız girmek isteyen alacaklının alacağı ilk sırada değil ise, teminat göstermekten muaf tutulabilmesi için kendisinden önce gelen alacaklıların alacak bedelinin muhammen bedelden çıkarılması sonucu kalan miktarın muhammen bedelin %20’sini karşılaması veya üzerinde olması ve ayrıca ihaleye teminatsız girmek isteyen alacaklının alacağının da muhammen bedelin %20’sini karşılaması gerekir.

Mahkemece, ihale alıcısının, ihale tarihi itibariyle, haciz alacak miktarına göre;

i- Haczinin birinci sırada olduğunun anlaşılması halinde, taşınmaz muhammen bedelinin 346.000 TL olduğu, ihale alıcısının alacak miktarının 169.979,09 TL olduğu, bu haliyle ihaleye teminatsız iştirak edebileceğinden dolayı borçlunun, ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi,

ii- Haczin birinci sırada olmadığının anlaşılması halinde yukarıda belirtilen ilkelere göre araştırma yapılarak ihaleye teminatsız iştirak edebileceğinin anlaşılması halinde, borçlunun ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi aksi durumda ise ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

Bu durumda, mahkemenin, İİK’nun 107. maddesi gözetilerek, ihale konusu taşınmazın satış talep tarihi itibariyle, İİK’nun 100. maddesi bilgileri toplanarak, ihale alıcısının haczinin kaçıncı sırada olduğu saptanmak suretiyle, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma yapılarak, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye ve yanlış değerlendirmeye dayalı olarak hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 08/09/2015 tarih ve 2015/18364 E.-20049 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 03.10.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat