TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 1025.- Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden ayni hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

İyi niyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları ayni haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.

MADDE 1026.- Bir ayni hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukuki değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.

Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.

Tapu memuru, re’sen hakime başvurarak ayni hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hakimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.

MADDE 1027:- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.

Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re ‘sen düzeltir.

Açıklama

İlgililerin yazılı izinleri olmadıkça tapu memuru, tapu kütüğündeki yanlış­lığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilecektir.

Düzeltme, eski tescilin (yazımın) kaldırılması ve yeni bir yazımın (tescilin) yapılması biçiminde de olabilir.

Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklanın da, bu yoldaki tüzük kuralları uya­rınca doğrudan doğruya kendiliğinden düzeltebilecektir.

Kaldırılan Medeni Yasanın 935. Maddesinde yer alan hükümler yeni kabul edilen Türk Medeni Yasasının 1027. maddesinde yeniden düzenlenmiştir.

Görevli Mahkeme

Dava değerine göre tayin edilir. 5.910 YTL’den fazla değerli davalar As­liye Hukuk, 5.910 YTL veya daha az değerli davalar da Sulh Hukuk Mahkeme­sinde görülür.

Yetkili Mahkeme

Tapu kaydının düzeltilmesi istenen taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Davacı

  1. Taşınmaza malik olan kişi veya kişiler
  2. Tapu sicil muhafızı veya memuru.
Davalı
  1. Tapu sicil muhafızlığı veya memurluğu (ancak hazine avukatı varsa, tapu sicil muhafızlığına veya memurluğuna izafeten hazine avukatlığı),
  2. Taşınmazm huduttaşları (hudut veya yüzölçümünün düzeltilmesi davasında),
  3. Taşınmazın tapuda kayıtlı, davacı dışında kalan paydaşları,
  4. Belediye hudutları içinde bulunan taşınmazın hudut ve yüzölçümü dü-zeltilmelerinde, hudutlarında yol, meydanlık gibi yerler bulunduğu takdirde Be­lediye Başkanlığı.
Göz Önünde Tutulacak Hususlar
  1. Tapu kaydı getirtilir.
  2. Yüzölçümü ve hudut düzeltilmesi davalarında, taşınmaza tapu kaydı uy­gulanmak üzere, bilirkişi aracılığıyla keşif yapılır. Tapu fen memuruna taşınmaz ölçtürülerek krokisi düzenletilir. Hudutlardaki değişiklik araştırılır. Ne sebeple hudutların değiştiği tespit edilir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...