Tapu İptali Ve Tescil Davası

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Tapu İptali Ve Tescil Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 13070

Karar: 2000 / 567

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Evlilik devam ettiği müddetçe karı kocadan birinin diğeri zimmetine olan alacakları hakkında zamanaşımı cereyan etmez. (743 S. K. m. 650) (818 S. K. m. 31, 60, 125, 132)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün  tebligata rağmen taraflar gelmedi. İşin incelenerek karar bağlanaması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü, Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karı Koca Olan Taraflar

Karar: Dava konusu (770) parselde kayıtlı taşınmaz, davacı (koca) adına kayıtlı iken, davacının kayınpederine verdiği “…gayrimenkul satış yetkisini de ” taşıyan 30.7.1979 tarihli vekaletnameye istinaden, kayınbabası Mahmut Koç tarafından 12.11.1980 tarihinde davalı A.’ye ” satış ” suretiyle devredilmiştir.

Davalı A. taşınmazı doğrudan kendisi almamış vekili Y.Ş. eliyle almıştır. Davacı, vekili M. eliyle davalıya yapılan bu satışın, vekaletname görevi kötüye kullanılarak gerçekleştiğini, karşılığında bedel ödenmediğini, davalının babası olan vekil Mahmut Koç’un kızıyla (davalı) işbirliği yaparak taşınmazın mülkiyetini kendi kızı olan davalıya geçirdiğini ileri sürmektedir. Ayrıca hile ve desise ile bu suretle kandırıldığını iddia ederek taşınmazın davalı adına ” alım ” suretiyle oluşturulan kaydının iptalini, kendi adına tescilini istemiş, bu talepleri kabul görmediği taktirde (770) parsele kendi imkanlarıyla iyiniyetle yaptırdığı binanın kıymetinin zeminin kıymetinden fazla olduğunu belirterek Medeni Kanunun 650. maddesine dayanarak muhik tazminat karşılığı taşınmazın mülkiyetini istemiştir.

Boşanma Davasının Henüz Kesinleşmediği

Davalı, süresi içinde zamanaşımı def’ini ileri sürmüştür. Mahkemece, dava Borçlar Kanunun 31. ve 60. ve 125. maddelerindeki zamanaşımı sürelerinin dolduğunu belirterek, zamanaşımı sebebiyle reddedilmiştir.Kararı davacı temyiz etmiştir.

Tarafların Samsun Asliye  1. Hukuk Mahkemesinin 6.12.1996 tarihinde verilen kararı ile boşandıkları anlaşılmaktadır. Dava dilekçesinde ” boşanma kararının temyiz aşamasında olup henüz kesinleşmediği ..” bildirilmiştir.Dava 25.7.1997’de açılmıştır.Dava tarihinde tarafların evliliği devam etmektedir. Evlilik devam ettiği müddetçe karı kocadan birinin diğeri zimmetine olan alacakları hakkında zamanaşımı cereyan etmez. (B.K.132/3) Bu yön gözönünde tutulmadan yazılı gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

Karı Kocadan Birinin Diğeri Zimmetine Olan Alacakları Hakkında Zamanaşımının İşlemeyeceği

Sonuç: Hükmün yukarıda gösterelin sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine  25.01.2000  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat